COMPETITIVENESS OF THE LUZNAVA MANOR

Iveta Dembovska, Lienīte Litavniece, Inese Silicka

Abstract


Customers become increasingly demanding due to globalization processes. This fact affects competitors to fight for better tourism products. The need for innovations in the market that can attract tourists increases and creates the competitive advantage. The most important elements that can form and develop the competitive advantage by using different skills are efficiency, quality, innovation, and satisfaction of customers' expectations. The paper is the result of the RTA scientific grant "Feasibility study of tourism product development for the Luznava Manor" programme. The aim of the paper is to explore and analyse the theoretical aspects of the competitive advantage and to identify innovations for improving the competitiveness of the Luznava Manor. The most important elements of the competitive advantage in the tourism industry have been studied, information on foods used at the beginning of the 20th century and recipes characteristic of Latvia in the period of time when the Kierbedz family lived in the Luznava Manor have been researched and summarized. It has been offered to supplement the soup assortment at the Luznava Manor with a cold salty soup ‘batvin’ or ‘holodnik’ of the authentic recipe and name, as well as a plan of communication measures to increase competitiveness has been proposed.

Monographic, logical construction, scientific induction and deduction methods and a structured interview have been applied.

Keywords


competitiveness; competitive advantage; the Luznava Manor; tourism

Full Text:

PDF

References


Bermonte, I. (2009). Kulinārijas nozares Laviskās terminoloģijas aizsākumi 18.gadsimta beigās. Liepājas Universitāte, Latvija ISSN 1822-7708

Caune, J. (2005) Konkurētspējīgas priekšrocības radīšanas, attīstīšanas un pārnešanas metodika Latvijas uzņēmumos.Retrieved from http://www3.acadlib.lv/greydoc/Caunes.disertacija/Caune -lat.doc

Caurkubule, Ž.& Višņevska, A.(2006). Mārketinga pamati. Rīga: Merkūrijs LAT.

Croes, R. (2010). Small Island Tourism Competitiveness: Expanding Your Destination’s Slice of Paradise. Retrieved from: https://hospitality.ucf.edu/files/2011/09/Version-2-Small-Island-Tourism-Competitiveness_Jan07_2010.pdf

Croes, R., Kubickova M. (2013). From potential to ability to compete: Towards a performance-based tourism competitiveness index. Journal of Destination Marketing & ManagementVolume 2, Issue 3, (pp. 146–154). Retrieved from http://ac.els-cdn.com/S2212571X1300036X/1-s2.0-S2212571X1300036X-main.pdf?_tid=7d639c2c-dbd8-11e6-ac3e-00000aab0f26&acdnat=1484563534_5e020e3dc45a4c403ce9f1c4158bbe41

Crotti, R., Misrahi, T. (2015). The Travel & Tourism Competitiveness Index 2015: T&T as a Resilient Contribution to National Development. World Economic Forum. Retrieved from http://www3.weforum.org/docs/TT15/WEF_TTCR_Chapter1.1_2015.pdf

Dumpe, L. (1998). Latviešu tradicionālā piensaimniecība. Piena produkti un piena ēdieni. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds.

Forsyth P., Dyer L. (2009). Tourism Price Competitiveness. Retrieved from: https://www.researchgate.net/profile/Larry_Dwyer/publication/265824711_Tourism_Price_Competitiveness/links/5476ec200cf245eb43728d81.pdf

Freijers, V. (2011). Tūrisma mārketings. Uz tirgu orientēta tūrisma mikroekonomikas un makroekonomikas pārvaldība. Rīga: SIA “Biznesa augstskola Turība”.

Gabor M.R., ContiuL.C. & Oltean F.D. (2012). A comparative analysis regarding European tourism competitiveness: emerging versus developed markets. Economics and Finance 3 (pp. 361 – 366) Retrieved from: http://ac.els-cdn.com/S2212567112001657/1-s2.0-S2212567112001657-main.pdf?_tid=818ca084-dbc7-11e6-aa10-00000aacb360&acdnat=1484556240_e1e5dfb70fc98b9722286e930e180864

Gooroochurn N., Ugiyarto G. (2005).Competitiveness Indicators in the Travel and tourism industry. Tourism Economics 11 (1), 25-43

Hong, W. (2008). Competitiveness in the tourism sector. Germany:Springer, Heidelberg.

Interview with I. Balčūne.

Kardos, M. (2010). The Issue of competitiveness. Romania’s Competitive Positioning in Global Context. Analele Universitāti “Ovidius”, Seria: Stiinte Economice, Volume X, Issue 1, (pp 91-96).

Kotlers, F. (2007). Kotlers par mārketingu. Rīga: SIA „Lietišķās informācijas dienests”.

Mellina, M. (1904). Lauksaimnieču pavārgrāmata. Smiltene,1904. 22. Nodaļas Oriģināldizainu atjaunojusi Inguna Kļava : Melanija Mellina LAUKSAIMNIEČU PAVĀRGRĀMATA Redaktore Gundega Sēja Apgāds Zvaigzne ABC, SIA,K. Valdemāra ielā 6, Rīgā, LV-1010. Red. nr. DG-104e.© Apgāds Zvaigzne ABC, SIA ISBN 978-9934-0-2699-7

Niedrītis, J.Ē. (2001).Mārketings. Otrais, papildinātais izdevums. Rīga: Biznesa augstskola Turība.

Porter, M.E. &Ketels, C.H.M. (2003). UK Competitiveness: Moving to the Next Stage. Department of Trade and Industry Economics. Paper No 3, Department of Trade and Industry, LondonTourism Industry. Tourism Economics , 11 (1), (pp.25–43). Retrieved from: http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.5367/0000000053297130

Prauliņa, I. (2016). Muižas zupas.Jelgava, SIA “Jelgavas tipogrāfija”

Valsts statistikas pārvalde.(1922). Latvijas statistikas gada grāmata-1921. Rīga,1922.gadā.

Баева Д. А. & Чернов В.Б.(2010). Управление конкурентоспособ- ностью промышленного предприятия / Д.А. Баева, В.Б. Чернов. – Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ.

Виханский, О.С. (2010). Менеджмент: человек, стратегия, организация.– М.: Банки и биржи. ЮНИТИ.

Жилкова, Ю.В. (2010). Влияние демографической обстановки в России на развитие детского туризма / Ю.В. Жилкова, З.В. Киримова // Всероссийская научно-практическая конференция «Пути развития и совершенствования детско-юношеского, молодежного и спортивно-оздоровительного туризма». Москва, 4–5 декабря 2010 года / И.А. Дрогов (отв. ред.) – М.: ГУУ, 2010. (С. 149–151).

Кабушкин, Н.И.(2009.) Менеджмент туризма . Мн.: Новое знание.
DOI: https://doi.org/10.17770/sie2017vol4.2344

Refbacks

  • There are currently no refbacks.