IMMIGRANT CITIZENSHIP PROMOTION IN LATVIA'S EDUCATION ENVIRONMENT: STUDENT OPINIONS

Inese Jurgena, Anna Līduma

Abstract


For Latvia as a European Union member state, the issue of immigrant integration into Latvia's society  has become currently actuated. Schools have to be ready to enroll pupils of other  nationalities and assist them in earlier inclusion into Latvia's society, by promotion of their citizenship development towards the state where they abode, the EU states and the world society in general. The accomplished researches in Latvia reveal that in education environment, it is especially significant to strive for attitude transformation of Latvia's citizens to the inclusion of the immigrant children into Latvia's education environment. Inter-culture experience involvement into the education programmes provides an important factor for the development of citizenship experience in pupils, for their successful integration into another state's society. The aim of the article is: to analyze the situation in education (the accomplished researches) and student opinions  on the citizenship development in immigrant children in Latvia's multi-cultural society. The research has implemented the analyses of scientific literature and documents, questionnaire and interviews. The research has come to the conclusion that in education it is significant to evaluate the bilingual, inter-culture and inclusive education for development of citizenship. Exceptional attention has to be paid to preparing the teachers and development of appropriate methodical aids, carrying out of multiple events that can ensure the immigrant opportunities to enrich  the capital of Latvia's culture, economy and social life.

Keywords


immigrants; citizenship; citizenship education

Full Text:

PDF

References


Alevriadou, A., Griva, E., Papadopoulou, I. & Spinthourakis, J-A. (2012). Teachers’ beliefs about the performance of bilingual immigrant students with or without learning difficulties model. In: Cunningham, P. & Fretwell, N. (Eds.) Creating Communities: Local, National and Global. (pp. 43-57). London: CiCe. Pieejams: http://archive.londonmet.ac.uk/cice/publications/$-document.cfm%3Fid=16703.html

Auziņa, I., Grīnberga, I., Lazareva, A., Marševska, I., Ozola, Ī., Pamiljane, L., & Vanags, P. (2011). Atvērsim vārtus. Metodiski ieteikumi skolotājiem. Rīga: Latviešu valodas aģentūra. Pieejams: http://maciunmacies.valoda.lv/metodiskie-materiāli/diasporai-un-imigrantiem#tab4.

Bourdieu, P. (1991). Language and Symbolic Power. Harvard University Pree, Cambridge, MA pp. 107-117.

Chistolini, S., Pratas, H. & Wołodźko, E. (2014). Teachers’ citizenship competences: a comparative research. In Cunningham P. & Fretwell, N. (Eds.) Innovative Practice and Research Trends in Identity, Citizenship and Education. (pp. 113–121). London: CiCe. Pieejams: http://archive.londonmet.ac.uk/cice/fms/MRSite/Research/cice/pubs/ 2014/2014_113.pdf

Cultural diversity in the classroom. A European Comparison. (2012). In: Spinthourakis J. A., Lalor, J., Berg, W. (Eds.). VS Verlag für Sozialwissenschaften: 227 p. Pieejams: http://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-531-93494-5

Djačkova S., Zankovska-Odiņa S., Laganovska K., Andersone Dž., Dambe L. & Kirjuhina J. (2011). Pētījums par patvēruma meklētāju, bēgļu un personu, kurām piešķirts alternatīvais statuss, piekļuvi izglītībai Latvijā. Rīga: Latvijas Cilvēktiesību centrs.

Izglītības un zinātnes ministrija. (2012). Rīcības plāns sabiedrības saliedētības sekmēšanai izglītības nozarē 2012.-2014. gadam. Pieejams: http://izm.izm.gov.lv/upload_file/Normativie_akti/Riiciibas_plans_saliedetiba_2012.pdf

Izglītojamo audzināšanas vadlīnijas un informācijas, mācību līdzekļu, materiālu un mācību un audzināšanas metožu izvērtēšanas kārtība. Ministru Kabineta noteikumi Nr. 480 Rīgā 2016. gada 15. jūlijā (prot. Nr. 36 34. §). Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 14. panta 38. un 39. punktu. Pieejams: http://likumi.lv/ta/id/283735-izglitojamo-audzinasanas-vadlinijas-un-informacijas-macibu-lidzeklu-materialu-un-macibu-un-audzinasanas-metozu-izvertesanas

Jurgena, I., Mikainis, Z., & Keviša, I. (2012). The potential for bilingual education to help integrate ethnic minority communities within Latvian multicultural society. Creating Communities: Local. National and Global. (pp. 145-152). London: CiCE.

Jurgena, I., Mikainis, Z. & Keviša, I. (2013). Issues and Solutions in Citizenship Education-the Education of Values in Extracurricular Activities in the Crisis Situation in Latvia,15th CiCe conference Childrens Identity and citizenship in Europe (CiCE), Lisbon, pp.1.-10.

Jurgena, I. & Mikainis, Z. (2012a). The role that student clubs and associations play in citizenship education within Latvia. Creating Communities: Local, National and Global. (pp. 24-34). London: CiCe.

Jurgena, I., Mikainis, Z. (2007). The Experience and Issues of Citizenship Education in the Higher Education in Latvia. Citizenship Education in Society. (pp. 235-242). London: CiCe.

Jurs, P. (2016). Jauniešu pilsoniskās līdzdalības veicināšana pedagoģiskajā procesā. Promocijas darba kopsavilkums. Liepāja: LiePU, 40 lpp.

Kolčanovs, B., Tūna, A. & Zankovska-Odiņa, S. (2014). Ikviens ir gaidīts skolā! Rīga: Latvijas Cilvēktiesību centrs.

Kõiv, K., Zuzeviciute, V., Rone, S. & Liduma, A. (2013). Estonian, Latvian and Lithuanian students’ in higher education perspective towards experiences in other countries and migration. In: Cunningham, P. (Eds.) Identities and citizenship education: Controversy, crisis and challenges. (pp. 124−136). London: CiCe.

Kroflič, R. (2012). Multicultural Education in Slovenia. In: Spinthourakis, J. A., Lalor, J., Berg, W. (Eds.) Cultural diversity in the classroom. A European Comparison. (pp. 163−174). VS Verlag für Sozialwissenschaften: Pieejams: http://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-531-93494-5

Kultūras ministrija. (2011). Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas pamatnostādnes 2012.-2018. gadam. Pieejams: http://polsis.mk.gov.lv/view.do?id =3782.

Liduma, A., Rone, S., Zuzevičiūte, V. & Kõiv, K. (2012). The attitudes of young people in the Baltic states towards migration and mobility within the European context. In: Cunningham P., Fretwell N. (Eds.) Creating Communities: Local, National and Global. (pp. 673–681). London: CiCe.

Līduma, A. & Rone, S. (2008a). Pilsoniskuma audzināšanas saturs un formas Latvijas multikultūru sabiedrībā. Psiholoģija ģimenei un skolai. 2008/05-10 (#30-35). 98.-107. lpp.

Līduma, A. & Rone, S. (2008b). Pilsoniskuma audzināšanas problēmas Latvijas izglītības sistēmā. Psiholoģija ģimenei un skolai. 2008/03-04 (#28-29). 32.-39.lpp.

Lulle, A., Brands-Kehre, I., Geidāne, L. & Ose, L. (2008). Rekomendācijas bēgļu integrācijai. Rīga: IOM Rīga Office

PMLP (pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes dati uz 01.01.2015.). Pieejams: http://www.pmlp.gov.lv/lv/statistika/iedzīvotāju.html.

PROVIDUS (2006). Aptauja par iecietību Latvijā. Pieejams: http://archive.politika.lv/temas/cilvektiesibas/12356/.

Rone, S. & Liduma, A. (2007). Problems of Civic Education in Latvia, In: Ross, A. (Eds.) Citizenship Education in Society. (pp. 121-128). London: CiCe.

Ross, A. (2012). Communities and Others: Young Peoples’ Constructions of Identities and Citizenship in the Baltic Countries. In: Tsouroufli, M., Sundaram, V., Lord, P., Jeffes, J., Bramley, G. (Eds.) Journal of Social Science Education (pp. 22-43). Vol. 11. N. 3.

Targamadze, V. (2014). Bendrojo ugdymo mokykla kryžkeleje: akivarai ir kūlgrinda. Vilnius: Vilnius universiteto leidykla. Lithuanian general education school at a crossroads: guagmires and pathways. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla.

Vispārējās Izglītības likums (1999/2005). Rīga: Izglītības un zinātnes ministrija. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=20243
DOI: https://doi.org/10.17770/sie2017vol1.2377

Refbacks

  • There are currently no refbacks.