EARLY ASSESSMENT OF THE RISK OF DYSLEXIA AND DYSGRAPHIA AMONG CHILDREN AGED 5-6 IN THE ASPECT OF EDUCATIONAL AND THERAPEUTIC WORK OF KINDERGARTENS

Anna Klim-Klimaszewska, Stanislawa Nazaruk

Abstract


Reading and writing are basic skills that guarantee child’s learning. Therefore, it is important that the child has mastered these skills to the best extent. Unfortunately, not all children can meet the requirements in the field of learning to read and write. Problems of varying intensity and range appear, they are caused by various disorders of the perceptual-motor functions. Children who may have problems with reading and writing in the future can already be seen in the kindergarten. Therefore, the aim of the study was to diagnose the risk of dyslexia and dysgraphia among children aged 5-6. The study included 300 children from kindergartens in Biała Podlaska, Poland. The results of the study showed that children at risk for dyslexia and dysgraphia are present in the study group. The most frequent manifestations of these disorders were in the field of fine motor skills, gross motor skills, language functions, visual functions and attention. They were caused by various factors related to the functioning of the nervous system that affect its development. Among the children diagnosed with these disorders, therapeutic measures have been taken to help reduce developmental delays and make it easier for them to learn in primary school.

Keywords


child; dysgraphia; dyslexia; kindergarten; teacher; parents

Full Text:

PDF

References


Ayres, J.A. (1991).Sensory integration and Child. Western Psychological Services. Los Angeles.

Bartska, J. (2004). Gimnastyka mózgu [Brain gymnastics]. Edukacja i Dialog,4, 21-26.

Elsje van Bergen, Peter F. de Jong, Anna Plakas,Ben Maassen, & Aryan van der Leij. (2012).Child and parental literacy levels within families with a history of dyslexia. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 53:1, pp 28–36.

Bogdanowicz, M. (2005). Ryzyko dysleksji. Problem i diagnozowanie. Skala Ryzyka Dysleksji wraz z normami dla klas 0 i I. [ Risk of dyslexia. Problem and diagnosis. Dyslexia Risk Scale along with standards for 0 and 1 grades]. Gdańsk: Publisher Wyd. Harmonia.

Bogdanowicz, M. (2009). Fakty, mity i kontrowersje wokół diagnozy dysleksji [Facts, myths

and controversies around the diagnosis of dyslexia]. In: G. Krasowicz-Kupis (Eds.) Diagnoza dysleksji. Najważniejsze problemy (pp.25-30). Gdańsk: Publisher Wyd. Harmonia.

Borkowska, M., & Wagh, K.(2011). Integracja sensoryczna na co dzień [Sensory integration on every day basis]. Warsaw: Publisher Wydawnictwo Lekarskie PZWL.

Brzezińska, A. (2004). Ocena ryzyka dysleksji u dzieci w wieku przedszkolnym przez rodziców i jej uwarun­kowania. Edukacja, 4: 39–54.

Cackowska, M. (1994). Nauka czytania i pisania w klasach przedszkolnych [Learning to read and write in pre-school classes]. Warsaw: Publisher WSiP.

Dennison, P.E., & Dennison, G. (2003). Kinezjologia edukacyjna dla dzieci [Educational kinesiology for children].Publisher: Międzynarodowy Instytut NeuroKinezjologii.

Dandache, S., Wouters, J., & Ghesquière, P. (2014). Development of Reading and Phonological

Skills of Children at Family Risk for Dyslexia: A Longitudinal Analysis from Kindergarten to Sixth Grade. DYSLEXIA,20: 305–329.

Dziamska, D.(2010). Edukacja przez ruch. Kropki, kreski, owale, wiązki [Education through movement. Dots, lines, ovals, beams]. Warsaw: Publisher WSiP.

Frostig, M., & Horne,D.(1999). Wzory, obrazki. Podręcznik [Patterns, pictures. The manual]. Warsaw: Publisher Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Gooch,D., Hulme,Ch., Nash,H., & Snowling, M.,J.(2014). Comorbidities in preschool children at family risk of dyslexia. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 55:3, pp. 237–246, doi:10.1111/jcpp.12139.

Górniewicz, E. (1998). Pedagogiczna diagnoza specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu. [Pedagogical diagnosis of specific difficulties in reading and writing]. Toruń: Publisher Wydawnictwo Adam Marszałek.

Heydt K., & Allon M. (2003). Integracja sensoryczna [Sensory integration]. Poznań: Publisher Wyd. Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym.

Jaklewicz, H. (2014). Specyficzne zaburzenia rozwoju umiejętności szkolnych. In: Namysłowska, I. (Eds). Psychiatria dzieci i mło­dzieży (pp. 186-190). Warsaw: Wydawnictwo Lekar­skie PZWL.

Kaja, B. (2009). Zarys terapii dziecka [The outline of child therapy]. Bydgoszcz: Publisher Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Pedagogicznej.

Klim-Klimaszewska, A. (2015). Praca z dzieckiem ryzyka dysleksji i dysgrafii na zajęciach terapeutycznych w przedszkolu [Working with a child of the risk of dyslexia and dysgraphia in therapeutic classes in kindergarten].Warsaw: Wyd. Erica.

Kordas, K.(2004).Wykorzystanie Skali Ryzyka Dys­leksji do diagnozy dzieci sześcioletnich w wybranych przedszkolach łomżyńskich. BIP Urzędu Miejskiego w Łomży.

Krasowicz-Kupis, G.(2009). Psychologia dysleksji [Psychology of dyslexia].Warsaw: Publisher PWN.

Lupuleac, V. (2014). Physical education for the correction of dysgraphia in primary school pupils. Palestrica of the third millennium-Civilization and Sport,Vol.15, no. 2,122-126.

Mańkowska, I. (2005). Kreowanie rozwoju dziecka, kinezjologia edukacyjna i inne nowoczesne metody terapeutyczne w praktyce [Creating child's development, educational kinesiology and other modern therapeutic methods in practice]. Gdynia: Publisher Wyd. Operon.

Opolska, T. (1997). Pokonujemy trudności w czytaniu i pisaniu [We overcome difficulties in reading and writing]. Warsaw: Publisher Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Snowling, M.,J., & Hulme, Ch. (2012). Interventions for children’s language and literacy difficulties. International Journal of Language & Communication Disorders. DOI: 10.1111/j.1460-6984.2011.00081.x

Święcicka, M. (2005). Specyficzne trudności w uczeniu. W: Zaburzenia emocjonalne i behawioralne u dzieci [Specific learning difficulties. In: Emotional and behavioral disorders in children]. eds. T. Wolańczyk, J. Komender. Wydawnictwo Le­karskie PZWL,Warszawa, pp. 205–210.
DOI: https://doi.org/10.17770/sie2018vol1.3098

Refbacks

  • There are currently no refbacks.