OPPORTUNITIES OF MODERN EDUCATION OF PRESCHOOL-AGE CHILDREN

Daiva Malinauskienė, Aušrinė Gumuliauskienė

Abstract


The article deals with the opportunities of modern education of preschool-age children. Scientific research proving that preschool childhood is a special period important for child’s purposeful and high-quality education and his/her life both in present and in future has been discussed. The issues that are important for the expression of child’s development, the opportunities of social, cultural, creative and other potential have been reviewed. The concept of modern education in the preschool sector is inseparable from the aims and objectives set in the European and Lithuanian strategic documents of education, from changes that are taking place in this sector. Teacher’s professionalism, appropriately selected methods of education, educational environment friendly to child’s self-expression, educational innovations applied, “new” pedagogical relations not only with children but also with parents have been presented in the article as a basis of modern education of preschool-age children.

Keywords


preschool-age children; modern education

Full Text:

PDF

References


Alonderienė, R. (2015). Kartų skirtumai, arba kas ateis po kartos Z? Downloaded from http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2015-01-06-kartu-skirtumai-arba-kas-ateis-po-kartoz/125990

Bendrojo ugdymo mokyklos kaitos gairės. (2017). Downloaded from https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/75fb33c0580411e78869ae36ddd5784f?jfwid=-fa58iqaii

Cryer, D. (1999). Defining and Assessing Early Childhood Program Quality. The ANNALS of the American Academy of Political and Social Sience, 563, 39-55.

Dewey, J. (1961). Democracy and education. An Introduction to the Philosophy of Education. New York: The Macmillian Company.

Formaliojo švietimo kokybės užtikrinimo sistemos koncepcija. (2008). Downloaded from https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D3BAC7260C20

Geros mokyklos koncepcija. (2015). Downloaded from https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f2f65120a7bb11e5be7fbe3f919a1ebe

Gippenreiter, J. (2007). Bendrauti su vaiku. Kaip? Klaipėda: Nandanas.

Hardt, M., Negri, A. (2001). Empire. Cambridge, MA, Harvardt University Press.

Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašas. (2014). Downloaded from http://www.smm.lt/uploads/documents/Pedagogams/ikimok_pasiekimu_aprasas.pdf

Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašo ir ikimokyklinio ugdymo turinio programų rengimo metodinių rekomendacijų projektų pristatymas savivaldybėse (2013). [PowerPoint slides]. Downloaded from http://www.ikimokyklinis.lt/uploads/files/dir650/dir32/dir1/9_0.php

Ikimokyklinio ugdymo kokybė. (2012). Švietimo problemos analizė, 13 (77). Downloaded from http://www.nmva.smm.lt/wp-content/uploads/2012/12/Ikimokyklinio-ugdymo-kokybe-2012-rugs%C4%97jis.pdf

Jankauskienė, L. (2014). Link kokybiško ir visiems vaikams prieinamo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo. Downloaded from https://www.ikimokyklinis.lt/index.php/straipsniai/bendristraipsniai/link-kokybisko-ir-visiems-vaikams-prieinamo-ikimokyklinio-ir-priesmokykliniougdymo/18234

Juodaitytė, A. (2002). Socializacija ir ugdymas vaikystėje. Vilnius: UAB "Petro ofsetas".

Juodaitytė, A. (2003). Vaikystės fenomenas: socialinis-edukacinis aspektas: monografija. Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla.

Juodaitytė, A. (2004). Vaikystės pedagogo pasaulėžiūrinė koncepcija:„laisvojo“ ugdymo kontekstas. Pedagogika: mokslo darbai. Vilnius: Vilniaus pedagoginis universitetas, 70, 87-91.

Juodaitytė, A., Malinauskienė, D. (2016). Šiuolaikinės vaikystės fenomenų socialinių - edukacinių tyrimų metodologiniai kontekstai. Tiltai = Bridges = Brücken, 3(37), 37-48.

Jurašaitė – Harbison, E. (2004). Ikimokyklinio ugdymo pedagogų profesinės kompetencijos: struktūra, modelių realizavimas, įvertinimas. Daktaro disertacija. Vilnius: VPU.

Kompetencijų ugdymas. Metodinė knyga mokytojui. Projektas „Pagrindinio ugdymo pirmojo koncentro. (5–8 kl.) mokinių esminių kompetencijų ugdymas“ (2012). Vilnius: Ugdymo plėtotės centras.

Lietuvos pedagogų rengimo koncepcijos projektas ir jo pagrindimas. (2016). Downloaded from https://www.smm.lt/uploads/documents/Pedagogams/PEDAGOG%C5%B2%20RENGIMO%20KONCEPCIJA-LEU-VDU.pdf

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija. (2015). Ikimokyklinio ugdymo metodinės rekomendacijos. Klaipėda: UAB „Baltic Printing House“.

Lietuvos švietimo būklės 2013–2016 metais apžvalga. (2016). Downloaded from http://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=9258&p_k=1&p_t=173686

Malinauskienė, D. (2012). Į vaiką orientuoti ugdymo tyrimai: socialinis-edukacinis kontekstas. Mokslo darbų apžvalga. Šiauliai: VšĮ Šiaulių universiteto leidykla.

Malinauskienė, D. (2017). Modern concept of children’s preschool education: changes and challenges. Society. Integration. Education: proceedings of the scientific conference, 281-289.

Monkevičienė, O. (2008). Reformuojamo ikimokyklinio ugdymo(si) turinio įgyvendinimo technologijos ir pedagogų rengimas. Habilitacijos procedūrai teikiamų mokslo darbų apžvalga. Vilnius: Vilniaus pedagoginis universitetas,

Monkevičienė, O., Glebuvienė, V. S., Stankevičienė, K. Jonilienė, M., Montvilaitė, S., Mazolevskienė, A. (2009). Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo ir jo įgyvendinimo kokybės analizė. Ataskaita. Downloaded from: http://www.upc.smm.lt/projektai/pletra/Tyrimai/VPU%20tyrimo%20ataskaita/Ikimokyklinio,%20priesmokyklinio%20ugdymo%20turinio%20ir%20jo%20%20igyvendinimo%20kokybes%20analize%20Tyrimo%20ataskaita%202009%2011%2005.pdf

Neifachas, S. (2009). Ikimokyklinio ugdymo kokybės valdymo problemos eksplikacija. Pedagogika: mokslo darbai. Vilnius: Vilniaus pedagoginis universitetas, 93, 70–79.

Ponelienė, R. (2014). Priešmokyklinio amžiaus vaikų atsparumo vartotojiškumui ugdymo(si) šeimoje pedagoginės sąlygos. Daktaro disertacija: socialiniai mokslai, edukologija (07 S). Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla.

Proposal for key principles of a Quality Framework for Early Childhood Education and Care . (2014). Brussels: European Commission. Downloaded from http://ec.europa.eu/assets/eac/education/policy/strategic-framework/archive/documents/ecec-quality-framework_en.pdf

Ruškus, J., Žvirdauskas, D. (2010). Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paskirčių hierarchija Lietuvoje [The hierarchy of the purposes of prie-school and prie-primary education in Lithuania]. Acta Paedagogica Vilnensia: mokslo darbai, 24, 54-68.

Taggart, B., Sylva, K., Melhuish, E., Sammons, P., Siraj, I. (2015). Effective pre-school, primary and secondary education project (EPPSE 3-16+). Downloaded from https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/455670/RB455_Effective_pre-school_primary_and_secondary_education_project.pdf.pdf

Targamadzė, V. ir kt. (2015). Naujoji (Z) karta – prarastoji ar dar neatrastoji? Mokslo studija. Vilnius: Lietuvos edukologijos universiteto leidykla.

Soans, K., Tougu, A. (2010). Naujosios kartos vaikai: ką reiškia būti vaiku ir būti šalia vaiko mūsų laikais. Vilnius: Tėvų paramos Valdorfo pedagogikai bendrija.

Smilgienė, J. (2015). Ikimokyklinių įstaigų pedagogų mokymo(si) organizacijoje patirčių reikšmingumas ugdymo(si) kokybei. Daktaro disertacija: socialiniai mokslai, edukologija (07 S). Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla.

Šiekštelytė – Valkerienė, D. (2014). Z karta: charakteristika, ypatumai. Mokslo darbų leidinys Kompetencijos socialiniame ugdyme: kaitos brėžtis. Vilnius: UAB „Sleep Group.lt

Švietimo gairės : Lietuvos švietimo plėtotės strateginės nuostatos, 2003-2012 metai: projektas. (2002). Vilnius : Dialogas

Горлова, Н. А. (2009). Современные дошкольники: какие они? Обруч: образование, ребенок, ученик, 1, 3–6. Москва. Downloaded from: http://www.obruch.ru/index.php?id=8&n=42&r=2

Лясковская, И. (2015). Современные дети, какие они? Downloaded from http://www.lyaskovskaya.com.ua/articles-show-4.html.

Солдатова, Г., Зотова, Е., Лебешева, М., Шляпников, В. (2013). Интернет: возможности, компетенции, безопасность. Москва: Гутенберг.
DOI: https://doi.org/10.17770/sie2018vol1.3168

Refbacks

  • There are currently no refbacks.