INNOVATIONS IN PEDAGOGICAL ACTIVITIES IN SCHOOLS OF LATVIA

Airisa Šteinberga

Abstract


The topicality of the article is determined by the contradiction between the unequal speed of technology development and rigidity and conservatism of education system, which directly affects the pedagogical process and result, and which lags behind the development of society and technology. The consequences of this contradiction is the ever-increasing bureaucracy of the education system and the deterioration of the learning outcomes. In order to eliminate this contradiction, technological innovation is not enough. To reduce this contradiction, changes in the development of human mind, pedagogical activity and society as a whole, are necessary. The article analyses innovations in pedagogical activities – teachers’ mutual learning, model of pedagogical cooperation, study system at E.Blumss’ School and its organisation, concept of schools established by parent society and its implementation and introduction of these innovations in schools. For examples of implementation of pedagogical innovations are described, using the case study method to discover the efficiency of pedagogical innovations.

 

 


Keywords


innovations in pedagogical activities; pedagogical cooperation; cognition; product of cognition

Full Text:

PDF

References


Brigmane, B. (2012). Pieaugušo pašpieredzes veidošanās mācīšanās procesā. Promocijas darbs doktora grāda iegūšanai pedagoģijas zinātnē, Rīga: RPIVA

Izglītība mūsdienīgai lietpratībai: mācību satura un pieejas apraksts, projekts Nr.8.3.1.1./16/I/002 “Kompetenču pieeja mācību saturā” (2016). Pieejams https://domaundari.lv/cepure/Macibu satura un pieejas apraksts.pdf

Karpova, Ā. (1998). Personība. Teorijas un to radītāji. Rīga: Zvaigzne ABC.

Kokare, M. (2011). Mācīšanās organizācijā kā pedagoģiskā procesa perspektīva. Promocijas darbs pedagoģijas zinātņu doktora grāda iegūšanai. Pieejams https://dspace.lu.lv/dspace/bitstream/handle/7/4664/20167Maija_Kokare_2011.pdf?sequence=1

Roth, G. (2011). Bildung braucht Pesönlichkeit. Wie Lernen gelingt. Stutgart: J.G.Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger GmbH

Špona, A., & Čamane, I. (2009). Audzināšana. Pašaudzināšana. Rīga: Raka

Tiļļa, I. (2005). Sociokultūras mācīšanās organizācijas sistēma. Rīga: Raka

VARAM dati Demogrāfisko lietu padomes darba grupas locekļiem. Pieejams http://www.lm.gov.lv/upload/sabiedribas_lidzdaliba/demografisko_lietu/lpsves_020412_1pielikums_bernudarzi.pdf.
DOI: https://doi.org/10.17770/sie2018vol1.3172

Refbacks

  • There are currently no refbacks.