DEVELOPMENT OF THE COMPETENCIES OF TECHNOLOGY TEACHERS IN THE EDUCATION PROCESS BY APPLYING ACTION RESEARCH

Nijole Bankauskiene, Ramunė Masaitytė

Abstract


Technology teaching programme has changed over the last decade. It took the path of modernisation. Intensive implementation of information technologies in the technology lessons is underway, the preparation of students for active practical life is being emphasised and the awareness of modern, but healthy daily life is being raised. In this way, new requirements are emerging for the quality of technology teacher activities with regard to their traditional and modern roles in the education process. They need to follow order No. ISAK-54 of 15 January 2007 “On the Approval of the Descriptor of Teacher Professional Competencies”. In their practical work, they must possess, reveal and improve cultural competencies, professional-pedagogical competencies and general competencies. They are in line with the cognitive, functional, personal and ethical competencies of a technology teacher as provided for in the European Qualifications Framework.

The article consists of three chapters. The first chapter discusses the activities, functions and roles of technology teachers in contemporary general education school; the content of teacher competencies and its compliance with the competencies of technology teachers provided for in the European Qualifications Framework. The second chapter describes the qualitative method of action research, its content and steps of its implementation. The third chapter summarises the results of a qualitative research carried out in the Lithuanian higher education institution X. The study reviewed the final project reports of current and future technology teachers who were enrolled in a one-year professional study programme from 2007 to 2017. The competencies acquired and developed by the technology teachers through the action research method were indicated. They mostly developed general competencies and professional-pedagogical competencies. Less emphasis was placed on the development of cultural competencies.


Keywords


activities and functions of technology teachers; traditional and modern roles; cultural; professional-pedagogical and general competencies of a teacher; action research method

Full Text:

PDF

References


Adomaitis, A. (2011). Kaip galėčiau skatinti X klasės mokinių motyvaciją technologijų pamokose (pedagoginės veiklos tobulinimo tyrimo pagrindu). How I Could Encourage the 10th Form Pupils‘ Motivation at lessons of Technologies (on the Basis of Action Research). Kaunas

Anužytė – Gudlekienė, I. (2011). Kaip galėčiau padėti mokiniams teorines žinias taikyti praktikoje (pedagoginės veiklos tobulinimo tyrimo pagrindu). How I could Help Pupils to Apply Theoretical Knowwledge in Practice (on the Basis of Action Research). Kaunas

Bankauskienė, N. & Bankauskaitė – Sereikienė, G. (2017). Pedagoginės veiklos tobulinimo tyrimo metodo taikymas lietuvių kalbos pamokose. Straipsnių rinkinys „Gimtoji kalba“. Šiauliai:Lucilijus.

Bankauskienė, N. & Bankauskaitė –Sereikienė, G. (2006), (2007), (2010). Lietuvių kalbos mokytojo veikla: pamokos organizavimo metodai ir tyrimas. Kaunas: Technologija.

Bankauskienė, N. & Bankauskaitė –Sereikienė, G. (2015). Lietuvių kalbos mokytojo veiklos metodai ir tyrimas. Kaunas: Technologija.

Baranauskienė, R. (2003). Europinių kokybinių tyrimų realizavimas Edukacinės paradigmos virsmo kontekste. Šiauliai: Šiaulių universitetas.

Bell, J. (1999). Doing Jour Re-search Project: a Guide for First – time Researchers in Education and Social Science. 3rd ed. Buckingham: Philadelphia: Open University Press.

Bendrieji Europiniai principai mokytojų kompetencijoms ir kvalifikacijoms (2005). Vilnius.

Bobrik, A. (2011). Kaip galėčiau skatinti mokinių kūrybiškumą technologijų pamokose (pedagoginės veiklos tobulinimo tyrimo pagrindu). How I Could Encourage Creativity of Pupils at Lessons of Technologies (on the Basis of Action Research). Kaunas.

Borta, V. (2011). Kaip galėčiau motyvuoti IX klasės mokinius technologijų pamokose taikyti informacines technologijas (pedagoginės veiklos tobulinimo tyrimo pagrindu). How I Couls Motivate Pupils of 9th Form of technology to use information technologies (on the Basis of Action Research). Kaunas.

Callhoun, E. F. (1994). How to Use Action Research in the Self-Renewing School. Association of Superwision and Curriculum Development.

Corey, S. M. (1953). Action Research to Improve School Practices. Bureau of Publications Teachers College., Columbia University, New York.

Dick, B. (2006). Action Research Literature 2004-2006, Themes and Trends. Action Research, 4(4). London: Sage Publications.

Gay, L. R., Mills, G. E. & Airasion, P. (2009). Educational Research. Competencies for Analysis and Applications. Pearson Education International.

Giedraitis, A. (2013). Kaip galėčiau padėti mokiniams tobulinti darbo įgūdžius praktiniuose užsiėmimuose (pedagoginės veiklos tobulinimo tyrimo pagrindu). How I Could Help for Pupils to Develop working skills during practice activities (on the Basis of Action Reseach). Kaunas.

Grundy, S. (1988). Three models of action research. The Action Research Reader (3rd ed.). Geelong: Deahin University Press.

Gudynienė, J. (2011). Kaip galėčiau skatinti gimnazijos I klasės mokinių mokymosi motyvaciją technologijų pamokose (pedagoginės veiklos tobulinimo tyrimo pagrindu). How I Could Encourage Learning Motivation of the 1st from Pupils of the Gymnasium at Lessons of Technologies (on the Basis of Action Research). Kaunas.

Janiūnaitė, B., Bankauskienė, N., Augustinienė, A. & Čiučiulkienė, N. (2013). Edukacinės inovacijos rengiant pedagogus. Kaunas: Technologijos.

Jurkevičienė, J. (2012). Kaip galėčiau padėti VIII klasės mokiniams tobulinti technologijų mokymosi įgūdžius (pedagoginės veiklos tobulinimo tyrimo pagrindu). How I Could Help the 8th From Pupils to Develop Skills of Technologies‘ teaching (on the Basis of Action Research). Kaunas

Kelly, G.A. (1955). The Psychology of Personal Constructs. Volumes 1 and 2. Norton, Mew York.

Kemmis, S. & McTaggart, R. (1982). The Action Research Planner Third Substantial revised edition, 1988. Deakin University Press, Victoria.

Kolb, D. A. (1984). Experiential Learning. Experience as the Source of learning and Development. Prentice – Hall, Englewood Cliffs, New York.

Kosha, V. (2005). Action research for improving practice. A Practical quide. London: Paul Chapman.

Lepaitė, D. (2003). Kompetenciją plėtojančių studijų programų lygio nustatymo metodologija. Monografija. Kaunas: Technologija.

Lewin, K. (1948). Resolving Social Conflicts. Selected Papers on Group Dynamics by G. Weiss Lewin. Harper and Brothers, New York.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. ISAK-54 „Dėl mokytojo profesijos kompetencijos aprašo patvirtinimo“ (2007). Valstybės žinios Nr. 12-511.

Maceikienė, J. (2010). Kaip galėčiau technologijų pamokose 10 klasės mokinius ugdyti karjerai ( pedagoginės veiklos tobulinimo tyrimo pagrindu). How I Could Help Pupils of the 10th form to Develop Career at Tecnology lessons (on the Basis of Action Research). Kaunas.

Masaitytė – Apuokienė, R. & Bankauskienė, N. (2012). Pedagogų veiklos tobulinimas technologijų pamokose kintant ugdymo paradigmai. Kaunas: technologija.

McNiff, J.; & Whitdead, J. (2009). Jour and Jour‘s Action Research Project. 3thrd Edition. N.Y. Routledge.

Mills, G. (2003). Action Research: A guide for the reacher researche (2nd ed.). Upper Sadle River, NJ: Merril/Prentice.

Pocienė, R. (2010). Kaip galėčiau sustiprinti V klasės mokinių mokymosi motyvaciją technologijų pamokose (pedagoginės veiklos tobulinimo tyrimo pagrindu). How I Could Improve the Motyvation of Pupils of 5th Form For Learning at Technology Lessons (on the Basis of Action Research). Kaunas.

Poškutė, R. (2011). Kaip galėčiau padėti XII klasės mokiniams pasirengti technologijų brandos egzaminui (pedagoginės veiklos tobulinimo tyrimo pagrindu). How I Could Help the 12th Form Pupils to Get Ready for the Graduation Examination inTecgnologies (on the Basis of Action Research). Kaunas.

Puskunigienė, A. (2011). Kaip galėčiau motyvuoti IX klasės mokinius technologijos pamokose geriau išmokti elektronikos pagrindus (pedagoginės veiklos tobulinimo tyrimo pagrindu). How I Could Motivate 9th Form Pupils Better Learn Electrinics Fundamentals in Technology Lessons (on the Basis of Action Research). Kaunas.

Rudzevičiūtė, J. (2011). Kaip galėčiau padėti VII klasės mokiniams pasirengti technologijų mokykliniam egzaminui (pedagoginės veiklos tobulinimo tyrimo pagrindu). How I Could Encourage 12th Form Pupils to Get Ready for the Graduation Examination in Technologies (on the Basis of Action Research). Kaunas

Ruškė, J. (2012). Veiklos tyrimas kaip edukacinė asmenų su negalia orumo konstravimo strategija//Kokybiniai edukaciniai tyrimai: teorijos, duomenų rinkimas ir analizė. Mokslo studija. Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla.

Saulėnienė, S., Žydžiūnaitė, V. & Katiliūtė, E. (2006). Pedagogo rengimo standarto gairių projekto tyrimo ataskaita. Kaunas:“Aušra“.

Schwabas, K. (2017). Ketvirtoji pramonės revoliucija. Vilnius: Vaga.

Sirotnik, K. E. (1990). On the Eroding Foundations of Teacher Education. Phi Delta Kappan.

Staskevičienė, V. & Bankauskienė, N. (2011). Pedagogo veiklos tobulinimas: darbas su globojamu vaiku ir jo šeima. Kaunas: Technologija.

Stinger, E. T. (2007). Action Research. Third Edition. London: Sage Publications.

Stoill, L. & Fink, D. (1998). Keičiame mokyklą. Vilnius: Margi raštai.

Tumėnienė, V. (2002). Pedagogo novacinės veiklos ypatumai Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose. Daktaro disertacija. Kaunas: kauno technologijos universitetas.

Tumėnienė, V. & Janiūnaitė, B. (2004). Pedagogo veiklos pokyčiai pasaulio ir Europos švietimo kontekste. Pedagogų rengimas Lietuvoje. Pertvarkos pastangos. Vilnius: Danieliaus leidykla.

Voveraitis, R. (2011). Kaip galėčiau skatinti V klasės mokinius taikyti tautodailės elementus technologijų pamokose (pedagoginės veiklos tobulinimo tyrimo pagrindu). How I Could Encourage the 5th Form Pupils to Aplly Elements of Folk Art at Lessons of Technologies (on the Basis of Action Research). Kaunas.
DOI: https://doi.org/10.17770/sie2018vol1.3202

Refbacks

  • There are currently no refbacks.