OPPORTUNITIES OF THE DEVELOPMENT OF VALUES IN THE INTEREST-RELATED EDUCATION OF ADOLESCENTS

Māris Pavlovs

Abstract


Many schools and different educational institutions offer a wide range of out-of-class activities that promote the development of adolescents for a world in which people need to collaborate, to trust each other, to respect other people, different views and traditions. These activities deepen the knowledge acquired in the class in different school subjects, music, art, the use of modern technologies and in other fields. Interest-related education (out-of-class) activities support school teachers and parents in the process of the development of skills, abilities and personal traits, values for life. The task of any teacher in schools and out-of-school activities is to integrate the development of values in their daily activities. The teachers become the managers of the process of the development of values. A small-scale research was carried out with the aim to learn the priority values of teachers working in interest related education and the opportunities of interest-related education in the development of values of adolescents. The questionnaires were used to reach the aim of the research.

 


Keywords


development of values; interest-related education; values

Full Text:

PDF

References


Allport, G. W., Vernon, P. E., & Lindzey, G. (1951). Study of Values (Rev. ed.). Boston: Houghton Mifflin Company.

Aspin, D. (2000). A Clarification of Some Key Terms in Values Discussions. In: Leicester, M., Modgil, C., Modgil, S. (eds), Moral Education and Pluralism: Education, Culture and Values IV (pp. 171-180). London: Falmer Press.

Baltic Institute of Social Sciences (2001). Latvijas iedzīvotāju aptauja: Eiropas vērtību pētījums (European Values Study 1999). Retrieved from http://www.biss.soc.lv/downloads/resources/evp/evp1999.pdf

Clarijs, R. (2008). Unlimited Talents and Non-Formal Education. A Contribution to the Discussion about the Future Role and Position of After-School Education in Europe. Prague: Zenka. From: Kalniņa D., Lepere D. u.c. (2012). Interešu izglītība Latvijā un interešu izglītības iestāžu loma (pētījuma ziņojums). Rīga. Retrieved from http://www.iksd.riga.lv/upload_file/Izglitiba_pievienotie/2012_06/Interesu_izglitiba_Latvija_un_interresu_izglitibas_iestazu%20loma_2012.pdf

International Association for the Evaluation of Educational Achievement (2015a). Progress in International Reading Literacy Study: Teacher Questionnaire PIRLS 2016. Retrieved from https://timssandpirls.bc.edu/pirls2016/questionnaires/downloads/P16_TQ.pdf

International Association for the Evaluation of Educational Achievement (2015b). Progress in International Reading Literacy Study: Scool Questionnaire PIRLS 2016. Retrieved from https://timssandpirls.bc.edu/pirls2016/questionnaires/downloads/P16_SchQ.pdf

Kalniņa, D., & Lepere, D. u.c. (2012). Interešu izglītība Latvijā un interešu izglītības iestāžu loma (pētījuma ziņojums). Rīga. Retrieved from http://www.iksd.riga.lv/upload_file/Izglitiba_pievienotie/2012_06/Interesu_izglitiba_Latvija_un_interresu_izglitibas_iestazu%20loma_2012.pdf

Karpova, Ā. (1994). Personība un individuālais stils. Rīga: Latvijas Universitāte.

Kūle, M. (2016). Jābūtības vārdi: etīdes par zināšanām un vērtībām mūsdienu Latvijā. Rīga: Zinātne.

Lasmane, S. (2004). 20. gadsimta ētikas pavērsieni. Rīga: Zvaigzne ABC.

Milts, A. (1999). Ētika. Rīga: Zvaigzne ABC.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 480 (2016). Izglītojamo audzināšanas vadlīnijas un informācijas, mācību līdzekļu, materiālu un mācību un audzināšanas metožu izvērtēšanas kārtība. Rīga, 2016. gada 15. jūlijā.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 662 (2014). Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību. Rīga, 2014. gada 28. oktobrī.

OECD Programme for International Student Assessment 2012 (2011). School Questionnaire for PISA 2012. Retrieved from

http://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/PISA12_ScQ_ENG.pdf

Pedagoģijas terminu skaidrojošā vārdnīca (2000). Sastādījis autoru kolektīvs Valentīnas Skujiņas vadībā; autori Inārs Beļickis, Dainuvīte Blūma, Tatjana Koķe u.c. [Rīga]: Zvaigzne ABC.

Rokeach, M. (1973). The Nature of Human Values. New York: Free Press.

Ruhi Institute (2017). Releasing the Powers of Junior Youth. Colombia: Palabra.

Saeima (1998). Izglītības likums. Rīgā 1998. gada 29. oktobrī (ar grozījumiem). English translation: Education Law. Retrieved from https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fwww.vvc.gov.lv%2Fexport%2Fsites%2Fdefault%2Fdocs%2FLRTA%2FLikumi%2FEducation_Law.doc

Schwartz, S. H. (1992). Universals in the Content and Structure of Values: Theoretical Advances and Empirical Tests in 20 Countries. In: Zanna, M. (Ed.), Advances in experimental social psychology, 25 (pp. 1-65). Orlando, FL: Academic.

Schwartz, S. H. (1994). Are there universal aspects in the content and structure of values? Journal of Social Issues, 50. 19-45.

Spranger, E., Pigors, P. J. (1928). Types of Men: The Psychology and Ethics of Personality. Halle: M.Niemeyer..

Šteinberga, A., Tunne, I. (1999). Jauniešu pašizjūta un vērtības. Rīga: Raka.

Valsts izglītības satura centrs (2011). Metodiskie ieteikumi audzināšanas darba pilnveidei (plānošanai un īstenošanai) vispārējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēs. Retrieved from http://visc.gov.lv/audzinasana/dokumenti/metmat/audz_met_iet.pdf

Круглов, Б. С. (1989). Социальная направленность личности. В: Андреева А. Д. и др. Формирование личности старшеклассника (с. 12-25). Москва: Педагогика.
DOI: https://doi.org/10.17770/sie2018vol1.3252

Refbacks

  • There are currently no refbacks.