DEVELOPMENT AND MANAGEMENT OF SUPPORT SYSTEM FOR EARLY SCHOOL LEAVERS

Gunta Krage, Ilze Ivanova

Abstract


The started education reform School 2030 in Latvia requires to implement essential changes in approaches to education. The content and the way of learning, how the teachers manage everyday teaching and learning are being revised starting from kindergarden to the graduating of the school.The vision of the student includes the active and mindful participation of everybody in the life of the society, has deepened the necessary knowledge,developed skills and attitudes to be useful for the society. It means that the accent is put on every child to be involved in education.Education has to be built on equity, equality and quality. At the same time there is a great discrepancy between reality and aim of education in Latvia. There is a quite big drop out of students from general and professional education.According to the research of Baltic social research institute (2014) 26% of students from secondary schools and gymnasiums leave school before graduating it. Schools have a great potential to prevent it.The authors discuss the opportunity to develop support system in general education schools to prevent and avoid drop out of learning. The great attention is being paid to the cooperation and collaboration in the system of education, development of teachers’ competences.

 


Keywords


cooperation; collaboration; early school leavers; drop out; support system

Full Text:

PDF

References


Baltijas Sociālo zinātņu institūts. (2014). Pētījums par priekšlaicīgas mācību pamešanas iemesliem un riskiem jauniešiem vecuma grupā no 13 līdz 18 gadiem. Pieejams: http://www.izm.gov.lv/images/statistika/petijumi/41.pdf [Skatīts: 3.01.2018.].

Cefai, C. & Cooper, P. (2010). Students without voices: the unheard accounts of secondary school students with social, emotional and behaviour difficulties. European Journal of Special Needs Education, Volume 25, Issue 2, 183-198.

Downes, P. (2003). Living with heroin: HIV, Identity and Social Exclusion among the Russian-speaking minorities in Estonia and Latvia. Legal Information Centre for Human Rights, Tallinn, Estonia.

Downes, P. (2004). Psychological support services for Ballyfermot: Present and future (Ballyfermot, URBAN).

Downes, P. (2011). Multi/Interdisciplinary teams for early school leaving prevention: Developing a European Strategy informed by international evidence and research. European Commission Network of Experts on the Social aspects of Education and Training (NESET) Cardiff University.

Downes, P. (2011a). A Systems Level Focus on Access to Education for Traditionally Marginalised Groups: Comparing Policy and Practice in Twelve European Countries. Comparative Report for the EU Commission on behalf of the Research Consortium for the EU Framework Six Project ‘Towards a lifelong learning society: The contribution of the education system’.

Downes, P. (2011b). The neglected shadow: European perspectives on emotional supports for early school leaving prevention, The International Journal of Emotional Education, Volume 3, Number 2, 3-36.

Downes, P. (2013). Developing a framework and agenda for students’ voices in the school system across Europe: From diametric to concentric relational spaces for early school leaving prevention. European Journal of Education, 48(3) 346-362.

Edwards, A. & Downes, P. (2013). Alliances for Inclusion: Developing Cross-sector Synergies and InterProfessional Collaboration in and around Education. Commissioned Research Report for EU Commission NESET (Network of Experts on Social Aspects of Education and Training). Foreword to report by Jan Truszczynski, Director-General of the European Commission’s Directorate General for Education and Culture.

ESF projekta „Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei” (Nr. 2010/0328/1DP/1.2.2.4.1/10/IPIA/VIAA/002) materiāli. Pieejams: www.atbalsts.lu.lv [Skatīts: 3.01.2018.].

ESF projekta „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (8.3.2.2./16/I/001) materiāli. Pieejams: http://www.visc.gov.lv/visc/projekti/esf_8322.shtml[Skatīts: 5.01.2018.].

ESF projekta „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (8.3.4.0/16/I/001) materiāli. Pieejams: http://www.pumpurs.lv/[Skatīts: 2.01.2018.].

ESF projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” (Nr.8.3.1.1/16/I/002) /Skola 2030 materiāli. Pieejams: https://www.skola2030.lv/apspriesana [Skatīts: 5.01.2018.].

EK gala ziņojums “Reducing early school leaving: Key messages and policy support Final Report of the Thematic Working Group on Early SchoolLeaving”. (2013). Pieejams: http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/policy/strategic-framework/doc/esl-group-report_en.pdf [Skatīts: 10.01.2018.].

Eurostat. (2010), Darbaspēka apsekojums (LFS).

Fadel, Ch., Trilling, B. and Bialik, M.(2015). Four-Dimensional Education: The Competencies Learners Need to Succeed. Center for Curriculum Redesign. Boston.

Iekļaujošās izglītības un sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveides un tās darbībai nepieciešamā personāla sagatavošanas un kvalitātes uzlabošanas koncepcija. Latvijas Universitāte. Pieejams: http://www.atbalsts.lu.lv/lv/projekta-rezultati/visparigi/koncepcija-1 [Skatīts: 20.01.2018.].

Kessler, R. (2009). Identifying and screening for psychological and comorbid medical and psychological disorders in medical settings. Journal of Clinical Psychology, 65(3), 253–267.

Latvijas izglītības attīstības pamatnostādnēs 2014-2020. Pieejams: https://m.likumi.lv/doc.php?id=266406 [Skatīts: 10.01.2018.].

LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Pedagoģijas zinātniskais institūts. (2015). Jaunu izaicinājumu un to risināšanas iespēju identificēšana un analīze, kas ietekmē pieaugušo (18–24) iesaistīšanos (atgriešanos) mācīšanās mūža garumā. Pieejams: http://sf.viaa.gov.lv/library/files/original/Informativais_zinojums_p_t_jumu_kops.pdf [Skatīts: 10.01.2018.].

Maslow, A.H. (1943). A theory of human motivation. Psychological Review. 50 (4): 370–96. doi:10.1037/h0054346 – via psychclassics.yorku.ca. (accessed 30 June 2017).

Metodoloģiskās vadlīnijas darbam projektā „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (8.3.4.0/16/I/001). (2017).

Nīmante, D., Daniela, L., Samuseviča, A., Moļņika, B. (2013). Jauniešu sociālās atstumtības mazināšana: situācijas raksturojums pašvaldībās. Latvijas Universitāte, 61 lpp. ISBN978-9984-45-560-0; Pieejams: http://www.atbalsts.lu.lv/lv/projekta-rezultati/visparigi [Skatīts: 15.01.2018.].

Nīmante, D., Daniela, L., Kraģe, G. (2014). Sistēmiskas pieejas izveide un ieviešana sociālās atstumtības mazināšanai Latvijas pašvaldībās un skolās. Latvijas Universitāte, 38.-39.lpp.

OECD. (2009). Creating Effective Teaching and Learning Environments: First Results from TALIS. Paris: OECD.

Pētījums par politikas alternatīvu veidošanu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas problēmas risināšanai. (2015). Pētījuma gala ziņojums. Pieejams: file:///C:/Users/Gunta/Documents/2018/Rezekne/IZM_PMP_Gala_zinojums_AptaujuCentrs_ExcoloLatvia_2015.pdf[Skatīts: 8.01.2018.].

Starpinstitucionālās sadarbības modelis sociālajam riskam pakļauto bērnu/jauniešu atbalstam sociālās atstumtības mazināšanā. (2013). Rokasgrāmata. LU Apgāds.

Taljunaite, M., Labanauskas, L., Terepaite-Butviliene, J . & Blazeviviene, L. (2010). The access of adults to formal and non-formal adult education. Vilnius: Lithuanian Social Research Centre, Social Research.

VISC metodiskie ieteikumi. Atbalsta komandas darba organizācija izglītības iestādē. Pieejams:http://visc.gov.lv/specizglitiba/dokumenti/metmat/atb_komandas_organizacija.pdf[Skatīts: 10.01.2018.].

World Health Organization. (2003). Caring for children and adolescents with mental health disorders: setting WHO directions. Geneva, Switzerland: WHO.
DOI: https://doi.org/10.17770/sie2018vol1.3278

Refbacks

  • There are currently no refbacks.