TRENDS OF LEGAL EDUCATION REFORM IN LATVIA

Artūrs Gaveika

Abstract


In 2015 the Ministry of Justice of the Republic of Latvia initiated reform of legal education in Latvia in order to achieve higher quality of legal education. As the most appropriate reform tool to solve this problem, a single lawyer qualification examination and the elimination of the profession of legal adviser were adopted. At the beginning of these reforms, there was no detailed study of the reasons for the lack of quality in legal education and was not audited the study programs of the relevant higher education institutions. The quality of legal education in Latvia has become a subject of public discussion for a considerable amount of time. In 2017, the Rezekne Academy of Technologies was forced to start new study programs development due to elimination of the profession of legal adviser and to create additional opportunities for student quality education in connection with the implementation of a single lawyer's professional qualification examination. The article is dedicated to issues and perspectives of legal education reforms. The study used: the method of legal analysis, studying the progress of legal education reforms, requirements of regulations in the context of the topic and analyzing the quality of legal profession standards and compliance of society, the national economy needs and the impact on the content of study programs in RTA and other higher educational institutions. The comparative method has been used to find out and compare the opinions of experts - employers, university lecturers and students, including RTA students.

 


Keywords


education; lawyer; professional standard; study program

Full Text:

PDF

References


Augstākās izglītības padome (2013). Pārskats par augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšanas rezultātiem un priekšlikumi turpmākai studiju programmu, sagrupētu studiju virzienos, pilnveidei, uzlabošanai, attīstīšanai, konsolidācijai, slēgšanai, resursu efektīvai izmantošanai un finansēšanai no valsts budžeta līdzekļiem. Retrieved from http://www.aip.lv/ESF_par_projektu.htm).

Augstākās izglītības padome (2011). Vienošanās Nr. 2011/0012/1DP/1.1.2.2.1/11/IPIA/VIAA/001. "Augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšana un priekšlikumi kvalitātes paaugstināšanai". Retrieved from http://www.aip.lv/ESF_par_projektu.htm

Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz (2013). Die Statistik der juristischen Prüfungen. Retrieved from http://www.bmjv.de/DE/Service/StatistikenFachinformationenPublikationen/Statistiken/Juristenausbildung/_node.html).

Gaveika, A. (2018). RTA 1.līmeņa Profesionālās augstākās izglītības studiju programas „Tiesību zinātne” licencēšanas pieteikuma materiāli.

Gaveika, A. (2017). Vienotais jurista eksāmens, par un pret. 11. Starptautiskā zinātniskā konference „Sabiedrība integrācija izglītība”. 26. - 27.05.2017. RTA, 158. 152.- 160. lpp. ISSN 1691-5887.

Izglītības un zinātnes ministrijas vēstule Nr. 01-13e/3115 (2017). Par juriskonsulta profesijas standartu.

Izziņa par atzinumos sniegtajiem iebildumiem (2017). Ministru kabineta noteikumu projekts "Valsts vienotā jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmena kārtība" (VSS-425).

Latvijas Studentu apvienības 2017.gada 3.maija vēstule Nr. 2017/PV19 Par Ministru kabineta noteikumu projektu Valsts vienotā jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmena kārtība (VSS-425).

LR Saeima (1992). Likums Par tiesu varu. Retrieved from https://likumi.lv/ta/id/62847-par-tiesu-varu.

Ministru kabineta 2017.gada 19.decembra noteikumi Nr. 771. Valsts vienotā jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmena kārtība. Retrieved from https://likumi.lv/ta/id/296015-valsts-vienota-jurista-profesionalas-kvalifikacijas-eksamena-kartiba

Ministru kabineta 2017.gada 23.maija noteikumi Nr. 264. Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām. Retrieved from https://likumi.lv/doc.php?id=291004

Ministru Kabinets (2015). Informatīvais ziņojums. Par valsts vienotā jurista kvalifikācijas eksāmena ieviešanu Nr.TA-2392. Retrieved from https://likumi.lv/doc.php?id=277847

Ministru kabineta 2014.gada 13.maija Nr.240. Noteikumi par valsts akadēmiskās izglītības standartu. Retrieved from https://likumi.lv/doc.php?id=266187

Ministru kabineta 2014.gada 26.augusta Nr.512. Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu. Retrieved from https://likumi.lv/doc.php?id=268761

Ministru kabineta 2009.gada 3.marta noteikumi Nr.204. Tiesneša amata kandidāta atlases, stažēšanās un kvalifikācijas eksāmena kārtošanas kārtība. Retrieved from https://likumi.lv/ta/id/188752-tiesnesa-amata-kandidata-atlases-stazesanas-un-kvalifikacijas-eksamena-kartosanas-kartiba

Papēde, M. (2011). Juridiskās izglītības standarts Vācijā. Jurista Vārds Nr. 24.

RTA Tiesību zinātnes virziena Pašnovērtējuma ziņojums par 2016./2017. studiju gadu (2018). Retrieved from http://www.rta.lv/pzs?action=create_pzs&record_id=14&way=17

Saeimas 2014.gada 22.maija paziņojums. Par Izglītības attīstības pamatnostādņu 2014.-2020.gadam apstiprināšanu. Retrieved from https://m.likumi.lv/doc.php?id=266406

Tieslietu ministrija (2015).. Ministru kabineta noteikumu projekta "Valsts vienotā jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmena kārtība" sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija). Retrieved from tap.mk.gov.lv/doc/.../TMAnot_110417_JuristaEks.425.docx

Tieslietu ministrija (2015). Konceptuālā ziņojuma projekts par valsts vienotā jurista kvalifikācijas eksāmena ieviešanu. Retrieved from https://www.tm.gov.lv/files/l1.../2015/.../TMKonc_230315_JurEks.doc
DOI: https://doi.org/10.17770/sie2018vol1.3387

Refbacks

  • There are currently no refbacks.