THE MULTIFUNCTIONALITY OF CHILD-CENTRED EDUCATIONAL ENVIRONMENT IN THE UPBRINGING CONTEXT

Irēna Katane, Edgars Katans, Stella Lietapure

Abstract


Education is a means and also a guarantee for the facilitation of society’s sustainable development. According to the historical age of the development of society, the dominant paradigms for education had set goals, tasks, out of which resulted also educational functions. Within the educational process, including pedagogical process, there are regularities resulting into conclusive pedagogical axiom: the more human-friendly and meeting his individual needs and interests is educational environment, the more successful is the individual’s all-rounded development in such environment. Nowadays upbringing is an important component of educational process .The aim of theoretical research is to substantiate the multifunctionality of child-centred educational environment in the upbringing context. The authors of the article have substantiated the methodological base of theoretical research as well: humanistic approach and ecological approach, including there has been presented the various aspects of the concept ‘educational environment’.

Keywords


child-centred educational environment; ecological approach; humanistic approach; multifunctionality; upbringing

Full Text:

PDF

References


Agafoničevs V. (2008). Dzīvniekterapija. Rīga: Tapals, 248 lpp.

Anspaks, J. (2003). Pedagoģijas idejas Latvijā. Rīga: RaKa.

Athanasou, J.A., & Van Esbroeck, R. (Eds.). (2008). International Handbook of Career Guidance. Springer Science + Business Media B.V.

Brezinka, W. (1992). Glaube, Moral, un Erziehung .Münhen u. Bazel: Reinhardt.

Bronfenbrenner, U. (1996). The Ecology of Human Development. Experiments by Nature and Design. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Buzikova Y.S. (2014). "Remedial Pedagogy" V.P. Kashchenko: Procedural and Technological aspect. Electronic scientific journal "Scientists notes PNU", 5 (3), 183 – 187.

Dauge, A. (1928). Audzināšanas ideāls un īstenība. Cēsis, Rīga: O. Jēpes izdevniecība.

Debono, M., Camilleri, S., Galea, J., & Gravina, D. (2007). Career Guidance Policy for Schools. Retrieved from http://education.gov.mt/en/resources/documents/policy%20documents/career%20guidance.pdf

Endrūzs T. (2011). Kā dziedināt ar krāsām. Rīga: Jumava, 211 lpp.

Erikson, E.H. (1993). Childhood and Society. Retrieved form https://www.amazon.com/Childhood-Society-Erik-H-Erikson/dp/039331068X

Fihte, J.G. (1991). Cilvēka sūtība. Par cilvēka lielumu. Rīga: Zvaigzne.

Gudjons, H. (1998). Pedagoģijas pamatatziņas. Rīga: Zvaigzne ABC, 394 lpp.

Guseva, V. (2011). Diferencētas mācības iekļaujošās pieejas nodrošināšanai pamatizglītības pirmajā posmā. Promocijas darbs. Daugavpils: DU.

Holm, P., & Simakova, V. (2008). Curative Education and Social Therapy. 60 Parallel 4(31), 140 - 147.

Jurgena, I. (2002).Vispārīgā pedagoģija. Rīga: Izglītības soļi.

Katane, I. (2009a). Developmental Aspects of Educational Ecology. In V.Dislere (Ed.), Proceedings of the International Scientific Conference Rural Environment. Education. Personality (pp. 259 – 274). Jelgava: LLU TF IMI.

Katane, I. (2009b). Ecology of Education as a New Interdisciplinary Research Trend. In Proceedings of the International Scientific Conference Latvia University of Agriculture – 70 (pp. 183 – 184). Jelgava: LLU.

Katane, I. (2005). Lauku skolas kā izglītības vides izvērtēšanas modelis. Promocijas darbs. Daugavpils: Daugavpils Universitāte.

Katane, I. (2006a). Model of Multicomponent Educational Environment. Journal of Science Education, 7, pp. 31-33.

Katane, I. (2007a). No ekoloģiskās paradigmas līdz vides modelim izglītības pētniecībā. Monogrāfisko pētījumu sērija „Izglītības ekoloģija”. Jelgava: LLU TF IMI.

Katane, I. (2007b). Paradigmas Latvijas izglītības vidē mūsdienās. Monogrāfisko pētījumu sērija "Izglītības ekoloģija". Jelgava: LLU TF IMI.

Katane, I. (2006b). Pedagoģijas teorētiskie pamati. Rīga: BUTS.

Katane, I. (2006c). Skola kultūrā un kultūra skolā. Jelgava: LLU IMI, 116 lpp.

Katane, I. (2000). Skolēnu emocionālais komforts mācību procesā. Jelgava: LLU.

Katane, I., & Kalniņa, I. (2010). Skolēnu personības konkurētspējas attīstība neformālās komercizglītības vidē. Jelgava: LLU.

Katane, I., & Penķe, D. (2007). Personības profesionālās veidošanās teorētiskie pamati pedagoģijā un psiholoģijā. 3. ikgadējās starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājumā Jaunas dimensijas sabiedrības attīstībā (225. – 232.lpp.). Jelgava: LLU SZF.

Kuliša, I. (2010). Topošo viesmīlības nozares vadītāju apkalpošanas kultūras attīstība studijās augstskolā. Promocijas darbs. Jelgava: LLU.

Loch, W. (1968). Enkulturation als anthropologischer Grundbegriff der Pädagogik.Bildung und Erziehung, 21, 161-178.

Maslo, I. (1995). Skolas pedagoģiskā procesa diferenciācija un individualizācija.Rīga: RaKa.

Mārtinsone, K. (2011). Mākslu terapija. Rīga: RaKa

Montessori, M (1986). The Discovery of the Child. New York: Ballantine Books.

Pestalocijs, J.H. (1996). Darbu izlase. Veltīta pedagoga 250 gadu atcerei. Rīga: Latvijas Universitāte.

Pļaveniece, M., & Škuškovnika, D. (2002). Sociālā psiholoģija pedagogiem. Rīga: RaKa.

Pudule, G. (2013). Karjeras izglītības vadības pilnveide vispārizglītojošās skolās Latvijā. Promocijas darbs. Rīga: Latvijas Universitāte.

Rubenis, A. (1994). Dzīve un kultūra Eiropā renesanses un reformācijas laikmetā.Rīga: Zvaigzne ABC.

Rudītis, A. (1933). Rūpju bērni mājās un skolā. Rīga: autora izdevums.

Sears, S. (1982). A Definition of Career Guidance Terms: A National Vocational Guidance Association perspective. Vocational Guidance Quarterly, 31(2), 137-143.

Students, J.A. (1998a). Vispārīgā paidagōģija. I daļa. Rīga: RaKa.

Students, J.A. (1998b). Vispārīgā paidagōģija. II daļa. Rīga: RaKa.

Špona, A. (2004). Audzināšanas process teorijā un praksē. Rīga: RaKa.

Špona, A. (2001). Audzināšanas teorija un prakse. Rīga: RAKA.

Špona, A., & Čamane I. (2009). Audzināšana. Pašaudzināšana. Rīga: RAKA.

Šteiners, R. (2000). Vispārējā cilvēkmācība kā pedagoģijas pamats: lekciju kurss. 1. daļa. Rīga: RaKa.

Zelloth, H. (2009). Demand for Career Guidance in Low- and Middle-Income Countries: An Indicator for the Growing Need of More Effective Transition Support services. In F.Rauner, E.Smith, U.Hauschildt & H.Zelloth (Eds.), Innovative Apprenticeships: Promoting Successful School-To-Work Trasitions (pp. 103 – 107). LIT Verlag Münster.

Žogla, I. (2001). Didaktikas teorētiskie pamati. Rīga: RaKa.

Амонашвили, Ш. (2003). Гуманно-личностная педагогика: теория и практика. Педагогический вестник "Три ключа", (6), 6-8.

Амонашвили, Ш. (2001). Размышления о гуманной педагогике.Москва: Издательский Дом Шалвы Амонашвили.

Амонашвили, Ш. (2000). Школа Жизни. Москва: Издательский Дом Шалвы Амонашвили.

Богданова, О.А. (2018). Дидактогения и необходимость ее профилактики. Retrieved form http://gouddmshvnshds620tsrr.acentr.gov.spb.ru/publ/stati/didaktogenija_i_neobkhodimost_ee_profilaktiki/3-1-0-9

Боровская, Е.В. (2011). Средовой подход в воспитании как инструмент педагогического познания и использования среды в педагогическом процессе. B cборнике материалов международной научно практической конфесренции Региональные ресурсы развития культурнообразовательной среды – ведущее условие самореализации личности. Смоленск: ГАУ ДПОС «СОИРО».

Выготский, Л.С. (1999). Вопросы детской психологии. Санкт-Петербург: Союз.

Выготский, Л.С. (2000). Психология. Серия: Мир психологии. Москва: ЭКСМО-Пресс.

Выготский, Л.С. (1996). Психология развития как феномен культуры. Избранные психологические труды. Москва: Институт практической психологи; Воронеж: НПО "МОДЭК".

Гессен, С.И. (1995) Основы педагогик: введение в прикладную философию. Москва: Школа-Пресс.

Дементьев, И. В. (2009). Проблема профессионального самоопределения школьньников в современной профориентации: психологический и педагогический аспект. В сборнике Научные труды Республиканского института высшей школы (c. 242– 248). Минск: РИВШ. Retrieved from: http://elib.bsu.by/handle/123456789/18836

Дименштейн, М. (ред.). (2012). Педагогика, которая лечит: Опыт работы с особыми детьми. Москва: Теревинф.

Дистервег, А. (1956). Избранные педагогические сочинения. Москва: Учпедгиз, 378 c.

Кибакин, С. В. (2002). Управление процессом педагогической поддержки профессионального самоопределения старшеклассников. Дис. канд. пед. наук. Москва.

Кёниг, К. (2009). Что такое лечебная педагогика? Retrieved from http://bdn-steiner.ru/modules/Books/files/5001.pdf

Климм, Х. (1995). Лечебная педагогика основанная на антропософии. Калуга: Духовное познание.

Климов, Е. А. (1996). Психология профессионального самоопределения. Ростов-на-Дону: Феникс.

Латышина, Д.И. (2005). История педагогики: История образования и педагогической мысли. Москва: Гардарики.

Ложкина, Л.И. (2004). Воздействие на ученика авторитарной системы обучения. Мир образования – образование в миреm, 3, 141-144.

Мануйлов, Ю.С. (2002). Средовой подход в воспитании. Москва - Нижний Новгород: изд-во Волго-Вятской академии государственной cлужбы.

Мануйлов, Ю.С. (2008). Опыт освоения средового подхода в образовании. Москва - Нижний Новгород: РАСТРНН.

Мастюкова, Е.М. (1997). Лечебная педагогика. Москва: Владос.

Мудрик, А.В. (2003).Социальная педагогика. Москва: Academia.

Олекс, О. А. (2007). Профессиональная ориентация – важнейший элемент государственной кадровой политики. Народная асвета, 9.

Пиаже, Ж. (1969). Избранные психологические труды. Москва: Знание.

Розин, В.М. (1992). Философия образования: предмет, концепции, основные темы и направления изучения. B: Философия образования для ХХI века (с. 31-49). Москва.

Собина, Т.А. (2006). Индивидуализация обучения и развитие способностей учащихся. Москва: Издательский дом «Первое сентября».

Смелзер, Н. (1994). Социология.Москва: Феникс.

Сулима, И.И. (2012). Средовой подход как методология научно-педагогического исследования. Центр Научных Инвестиций. Retrieved from http://www.ni-centr.ru/chitalnyj-zal-centra/metodologiya/sredovoj-podxod-kak-metodologiya-nauchno-pedagogicheskogo-issledovaniya/?&tpwf_mode=main

Улина, С. В. (2005). Педагогические условия формирования готовности старшеклассников к профессиональному самоопределению. Дис. канд. пед. наук. Магнитогорск: Магнитогорский Государственный университ.
DOI: https://doi.org/10.17770/sie2018vol1.3392

Refbacks

  • There are currently no refbacks.