Implementation of Mediation in Schools: Issues in Latvia

Ženija Truskovska, Rita Orska, Svetlana Ušča

Abstract


The article provides overview of issues related to the implementation of mediation in schools in Latvia, as well outlines the practical research carried out in Rezeknes Augstskola. This is another attempt to trigger the topic and to initiate the discussion in Latvia on mediation as a modern and alternative method for problem and conflict solution in schools, involving in the process both students and adults thus endorsing tolerance, empathy, and non-violent communication.


Keywords


mediation; mediation process; social pedagogue; non-violent communication

Full Text:

PDF

References


Bolis, J. (2010). Mediācija: pielietojums Amerikas Savienotajās Valstīs un perspektīvas Latvijā. Latvijas zinātņu akadēmijas Vēstis. 1./2.numurs 2010. Pieejams: www.lza.lv/index.php?option=com_context&task=vienv&id skatīts 04.03.2015.

Jefferys – Duden, K. (2005). Das neue Streitschlichterprogramm. Horneburg.

Mediācija skolā (2007). Metodisko materiālu krājums pedagogiem un skolēniem Ullas Zumentes-Stīlas redakcijā. Rīga: Bērnu un ģimenes lietu ministrija.

Mediācijas metodes pielietojums sociālā pedagoga darbā konstruktīvas saskarsmes veidošanā pusaudžiem (2012). RA, 2.līmeņa profesionālā programma”Sociālais pedagogs”, nepublicēts materiāls.

Philipp, E., Rademacher, H. (2002). Konflikt management im Kollegium. Beltz -Verlag, Weiheim.

Trosens, A., Hofmans, R.,Rotfišere, D.B. (2004). Mediācija. Mediācijas pamati teorijā un praksē. Iegūts 10.10.2014. no http://www.mediacija.lv/?Resursi:Gr%C4%81matas

Truskovska,Ž., Orska,R., Ušča,S. (2014). Mediācija - mūsdienīgs un produktīvs problēmsituāciju un konfliktu skolā risināšanas ceļš. Izglītības reforma vispārizglītojošā skolā. Rēzekne, Rēzeknes Augstskola, 101.-113.lpp.

Will, H.D. (2011). Mediation und Wissenschaft. In: Spektrum der Mediation, 44, S.5-9.

Will, H.D. (2005). Thüringer Kursbuch Schülermediation. Erfurt. FHE Eigenverlag.
DOI: https://doi.org/10.17770/sie2015vol3.371

Refbacks

  • There are currently no refbacks.