INVESTIGATION INTO OPEN EDUCATIONAL RESOURCES FOR LEARNING ENGLISH IN DEVELOPING FUTURE PHILOLOGISTS’ INSTRUMENTAL VALUES

Oleksandr Malykhin, Nataliia Aristova, Vasyl Kovalchuk

Abstract


The authors present the results of the research carried out in the 2016/2018 academic years among 338 students earning BA in the English language and literature regarded in our study as future philologists. Experimental work was conducted at four higher educational institutions in Ukraine. The aim of the study was to find out the influence of open educational resources for learning English on the development of future philologists’ instrumental values. We used methods of mathematical statistics, computer data processing and a descriptive method for interpreting experimental data. The authors theoretically substantiate and practically prove the efficiency of the use of open educational resources for learning English which influence the development of future philologists’ instrumental values necessary for adequate evaluating own activity and meeting various real-life and professional challenges. These open educational resources are The Internet Encyclopedia of Ukraine, Encyclopedia Britannica, The Cambridge History of English and American Literature, Learn English. The results obtained in the experimental and control groups are compared and conclusions on the efficiency of the use of open educational resources for learning English in the educational process of higher education institutions in the context of development of future philologists’ instrumental values are drawn.

 


Keywords


open educational resource; values; instrumental values; future philologists; educational process; professional training, higher educational institution; the English language

Full Text:

PDF

References


Encyclopedia Britannica. (2008) Retrieved from Encyclopedia Britannica website https://www.britannica.com

Brightman, E. S. (1945). Nature and Values. New York: Abingdon-Cokesbury.

Cottom, C. (1996). A bold experiment in teaching values. Educational Leadership, 53(8), 54-58.

Dorsey, D. (2009). What is instrumental value? Retrieved from https://pdfs.semanticscholar. org/c3f0/09dc9e208fcf0d9e4782c8797f11424c1747.pdf

Kelly, G. (1955). The psychology of personal constructs. New York: W. W. Norton.

Learn English. (2018) Retrieved from British Council website http://learnenglish.britishcouncil.org/en/

Lewin, K. (1935). A dynamic theory of personality. New York: McGraw-Hill.

Maslow, A. (1971). The farther reaches of human nature. New York: Viking Press.

Malykhin, O., Aristova, N. (2018). Investigation into participation activity rate of foreign languages teachers in specially focused network pedagogical communities. The New Pedagogical Review, 53(3), 227-238. DOI: 10.15804/tner.2018.53.3.19

The Cambridge History of English and American Literature. (2000). Retrieved from Bartleby website https://www.bartleby.com/cambridge

The Internet Encyclopedia of Ukraine. (2001). Retrieved from The Internet Encyclopedia of Ukraine website http://www.encyclopediaofukraine.com/

The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization [UNESCO]. (2017). Open Educational Resources. Retrieved from https://en.unesco.org/themes/ict-education/oer

Tuulik, K., Õunapuu, T., Kuimet, K. & Titov, E. (2016). Rokeach’s instrumental and terminal values as descriptors of modern organization values. International Journal of Organizational Leadership, 5, 151–161.

Rokeach, М. (1973). The Nature of Human Values. New-York: Free Press.

Арістова, Н. (2018a). Актуалізаційно-ціннісний компонент професійної суб’єктності майбутніх філологів. Молодь і ринок, № 4 (159), 15-20. DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2018.131337

Арістова, Н. (2018b). ІТ-методичне середовище професійної підготовки майбутніх філологів: зміст і сутність поняття. Молодь і ринок, №6 (161), 11-16. DOI: https://doi.org/10.24919/2308­4634.2018.136841

Арістова, Н. (2015). Переваги і перспективи впровадження відкритих освітніх електронних ресурсів у процес професійної підготовки майбутніх філологів. Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», Том ІV (64). 24-31.

Арістова, Н. (2017). Формування професійної суб’єктності майбутніх філологів: теорія і практика: монографія. Київ: Інтерсервіс.

Жигайло, Н., Карпінська, Р. (2014). Психологія професійного та духовного становлення майбутнього медика як фахівця європейського рівня. Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», Вип. 11, 369-375.

Капська, А. (2013). Деякі підходи до змісту дефініції «гуманістичні цінності». Гірська школа Українських Карпат, № 8/9, 201-204.

Ковальчук, В. (2015). Виховання громадянської свідомості молоді в контексті освітніх реформ: досвід США. Порівняльна професійна педагогіка, Вип. 2, Т. 5, 105–102.

Ковальчук, В. (2009). Різноманіття технологій навчання – вимога часу. Відкритий урок: розробки, технології, досвід, №9 (177), 12-13.

Ковальчук, В. (2011). Створення сприятливого навчального середовища: тренінги. Київ: Шкільний світ.

Ковальчук, В., Подольска, І. (2018). Застосування цифрової педагогіки в підготовці майбутніх фахівців сфери підприємництва. Молодий вчений, № 5 (57), 523-526.

Малихін, О. (2010). Інформаційно-навчальне середовище як засіб ефективної організації самостійної навчальної діяльності студентів вищих педагогічних навчальних закладів. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: педагогіка, № 3, 33-38.

Малихін, О. (2005). Мотиваційно-цільовий компонент самостійної навчальної діяльності студентів вищого педагогічного навчального закладу. Рідна школа, № 8, 28-30.

Малихін, О. (2015). Розуміння світоглядного потенціалу предметів гуманітарного циклу в контексті організації профільного навчання : історико-дидактичний аспект. Дидактика : теорія і практика, 11–15.

Малихін, О. (2016). Формування індивідуальних стратегій навчання засобами комп’ютерних технологій як педагогічна проблема. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету, № 133, 124-126.

Постанова Кабінету міністрів України «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти». (2015). Доступно: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-п#n11

Рубинштейн, С. (1957). Бытие и сознание. О месте психического во всеобщей взаимосвязи явлений материального мира. Москва: Изд-во Акад. Наук СССР.

Слободчиков, В., Исаев, Е. (1995). Основы психологической антропологии. Психология человека: Введение в психологию субъективности: учеб. пособ. для вузов, Москва : Школа-Пресс.

Філософський енциклопедичний словник: енциклопедія. (2002). Київ: Абрис.
DOI: https://doi.org/10.17770/sie2019vol3.3833

Refbacks

  • There are currently no refbacks.