Factors, Influencing the Emergence of Child Speech Disorder

Irēna Miltiņa, Dace Augstkalne

Abstract


Speech disorders can have various causes, expression of the pathological processes and severity. Studies in Latvia show that already in early childhood bothlanguage development deficiency and language development delay are evident.

These phenomena continue also in the pre-school age where in 30 – 60% of cases show nonconformity of speech and language development to the set norms for the particular age.

The established facts illustrate the importance of learning about the causes of speech disorder, because the disorders in sound pronunciation and phonematic perception, as well as insufficient vocabulary affect both the acquisition of pupil’s reading and writing skills and the understanding of verbal instructions.

 


Keywords


endogenous; exogenous factor; speech disorders

Full Text:

PDF

References


Boulbijs, Dž. (1998).Drošais pamats. Vecāku un bērnu savstarpējā pieķeršanās – cilvēka veselīgas attīstības priekšnoteikums. Rīga: Rasa ABC.

Dzintere, D., Stangaine, I., Augstkalne, D. (2014).Bērna komunikatīvās kompetences attīstība. Rīga: RaKa.

Falka, A. (2012).Aktualitātes iekļaujošajā izglītībā. Palīdzības iespējas bērniem ar speciālām vajadzībām vispārizglītojošās skolās. (Versionviewed:www.livao.lv/upload/ogre_7.11.12.falka.ppt(23.09.2014.)

Geske, R. (2005).Bērna bioloģiskā attīstība. Rīga: RaKa.

Irbe, A., Lindenberga, S.,Miķelsone, L. (2003). Par savlaicīgu logopēdiski pedagoģisko korekciju bērniem līdz 2 gadiem. Jums, kolēģi,Nr.2, 25.– 27.

Kempbels, R. (1998).Kā patiesi mīlēt savu bērnu. Rīga: Amnis.

Kļaviņa, S. (1997).Valodas daba. Ievads vispārīgajā valodniecībā. Lielvārde: Lielvārds.

Lūse, J., Miltiņa, I., Tūbele, S. (2012).Logopēdijas terminu skaidrojošā vārdnīca. Rīga: RaKa.

Miltiņa, I. (2013).Bērna runas un roku sīkās muskulatūras darbības mijsakarību aspekti. Valodu mācības pirmsskolā un sākumskolā. Rīga: LVA, 122. – 136.

Miltiņa, I. (2005).Skaņu izrunas traucējumi. Rīga: RaKa.

Pučure, I. (2000). Rotaļa – pirmsskolas vecuma bērnu pašapziņas sekmētāja. Bērns kā vērtība ģimenē un pirmsskolā. Rīga: Izglītības soļi,37. – 45.

Puškarevs, I. (2001).Attīstības psiholoģija. Rīga: RaKa.

Skrule, J., Štāle, M., Upmale, S. (2009).Mātes un bērna veselība perinatālajā periodā. Publicēts valsts aģentūra „Sabiedrības veselības aģentūra”. (Versionviewed:http://sabves.spkc.gov.lv/ZinojumuDokumenti/Z_122/Zinojums_perinatala_aprupe.pdf(12.12.2014.)

Svešvārdu vārdnīca (1999).J.Baldunčikared. Rīga: Jumava.

Tomele, G.(2013). Rakstu valodas apguves un traucējumu korekcijas priekšnosacījumi Montesori pedagoģijā. Sabiedrība, Integrācija, Izglītība. Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. II daļa. Rēzekne: Rēzeknesaugstskola, 222. – 233.

Баладина, Е.А. (2010). Факторы риска рождения детей расщелиной верхней губы и нёба в Пермском крае. Логопед.Научно-методический журнал, № 4, Москва: 6 – 12.

Волкова, Л.С. (2004).Логопедия. Москва: Владос.

Иванова, А.И. (2004). Влияние стиля общения с матерью на формирование речи ребенка. Логопед. Научно – методический журнал,Москва: № 4, 43 – 45.

Маталыгина, О.А. (2012). Развитие речи и профилактика её нарушений. Дошкольная педагогика, № 10, Санкт – Петербург: 4 – 9.

Парамонова, Л.Т. (1997).Логопедия для всех. Санкт– Петербург: Дельта.

Смирнова, О.В (2014). Факторы предрасполагающие к возникновению речевых нарушений. Логопед. Научно – методический журнал,№ 7, Москва: 6 – 10.

Тиxеева, Е.И. (1981). Развитие речи детей. Москва: Просвещение.

Трошин, О.В., Жулина, Е.В. (2005).Логопсихология. Москва: ТЦ "Сфера".
DOI: https://doi.org/10.17770/sie2015vol3.386

Refbacks

  • There are currently no refbacks.