Individualized Education Plans: What Characterizes the Research?

Carl Crh. Bachke

Abstract


This study illuminates the research question what characterizes the research of Special Needs Education’s (SNE’s) use of Individualized Education Plans (IEP), during the period 2010-2015? A sample of 11 relevant Norwegian publications has been analyzed by means of these criteria: Type of publication, research method(s) applied, sub-topics focused on and perspectives of SNE. Findings show (1) the amount of the research is still scarce, (2) only three researchers of PhD-level or above have participated in this sample of publications, (3) the sample demonstrates various research methods applied, although document analysis dominates, (4) there is still a need of research looking for catalysts of good planning and using of IEP, (5) the study presents one way of constructing thematic and sub-topical categories, and (6) one needs to validate how the SNE’s perspectives of traditionalism and inclusionism influence the outcomes of IEP research.


Keywords


Individualized Education Plan; literature review; research methods; special needs education; inclusionism; traditionalism

Full Text:

PDF

References


Aarnes, A. (2008): IOP i praksis. Individuelle planer og tilpasset opplæring. Oslo: Pedlex Norsk Skoleinformasjon.

Aarvik, A. K. (2009): Hvordan kan skolen legge til rette for å tilby elever med spesielle opplæringsbehov en yrkesutdanning gjennom en individuell opplæringsplan. Lillestrøm: Høgskolen i Akershus.

Aveyard, H. (2010): Doing a Literature Review in Health & Social Care, a Practical Guide. Maidenhead, Birkshire: Open University Press/McGraw-Hill.

Bachke; C. C. (2011): Individuelle opplæringsplaner – mye brukt, men lite utforsket. Spesialpedagogikk. 76, 10, 4-18.

Dalen, M. & Ogden, T. (2008): Spesialpedagogikk og spesialpedagogiske tiltak. In Rygvold, A-L. & Ogden, T. (Eds.): Innføring i spesialpedagogikk, (pp.383-409). Oslo: Gyldendal akademiske.

Halvorsen, M. (2011): IOP i utvidet praksis: elev og lærererfaringer. Master thesis; Stavanger: University of Stavanger, Department of Education and Special Education.

Haug, P (2011): God opplæring for alle – eit felles ansvar. Norsk Pedagogisk Tidsskrift, 95, 2, 129-140.

Hausstätter, R. S. (2007): Spesialpedagogiske grunnlagsproblemer: mellom ideologi og virkelighet. Bergen: Fagbokforlaget.

Hausstätter, R. S. (2011): The Traditionalism-Inclusionism Controversy in Special Education: a Conceptual Analysis; Doctoral Dissertation (article-based); University of Helsinki: Faculty of Behavioral Science.

Hausstätter, R. S. (2012): Den individuelle opplæringsplanen som strategisk document. In Hausstätter, R. S. (2012, ed.): Inkluderende spesialundervisning. Bergen: Fagbokforlaget.

Heldal, E. (2012): Individuelle opplæringsplaner og inkludering: en dokumentanalyse av individuelle opplæringsplaner. Master thesis. Bergen: NLA Høgskolen (University College); Department of Education.

Holst-Jæger, J. (2009): Arbeid med individuelle opplæringsplaner. Spesialpedagogikk, 74, 9, 28-35.

Kunnskapsløftet (2006): Innføring av Kunnskapsløftet: Om fag- og timefordeling i grunnopplæringen, tilbudsstrukturen m.m. Oslo: Kunnskapsdepartementet; Serie Rundskriv F 12/2006 B.

Kvam, A. (2013): Porten til virkeligheten: En fenomenologisk studie av læreres arbeid med å realisere intensjonen med individuelle opplæringsplaner. Trondheim: NTNU Open, Department of Education.

Kvilhaugsvik, S. (2011): I hvilken grad gir individuelle opplæringsplaner i norsk til elever med store lesevansker grunnlag for vurdering av framgang i leseferdighet? Master thesis, Stavanger: Universitetet i Stavanger, Faculty of Arts and Education.

Nergaard, B. I. & Hauge, A. J. (2011): Sakkyndig vurdering og individuell opplæringsplan; innhold og sammenheng: en dokumentanalyse. Master thesis. Oslo: Universitetet i Oslo, Institutt for spesialpedagogikk.

Nordahl, T & Overland, T. (1997): Individuelle opplæringsplaner. Oslo: Ad Notam Gyldendal.

Olsen, T. (2013): Selvopplevd foreldremedvirkning i barnehagen og i utforming av individuell opplæringsplan: En kvantitativ studie av kvaliteten av samarbeidet mellom foreldre til barn med nedsatt funksjonsevne og barnehagepersonalet i barnehagen hvor barnet deres tilhører. Master thesis. Trondheim: NTNU Open, Department of Social Work and Health Science.

Runde, A. (2013): Skoleeiers erstatningsansvar for mangelfull opplæring i offentlige skoler. Lov og rett, 52, 6, 428-447.

Rygvold, A-L. & Ogden, T. (Eds., (2008): Innføring i spesialpedagogikk. Oslo: Gyldendal akademiske.

Solem, I (2014): Hjelp og støtte ved utforming av IOP til elevar med alvorleg grad av cerebral parese: Ei kvalitativ studie av lærarar si oppleving av hjelp og støtte ved utforming av individuelle opplæringsplaner og korleis denne hjelpa kunne blitt gjort betre. Master thesis, Trondheim: NTNU Open, Institutt for pedagogikk.

St.meld. no.54 (1989-90): Om opplæring av barn, unge og voksne med særskilte behov. Oslo: Kirke-, utdannings- og forskingsdepartementet (White paper).

St.meld. no.35 (1990-91): Tillegg til St.meld. nr. 54 (1989-90). Oslo: Kirke-, utdannings- og forskingsdepartementet (White paper).

St.meld. nr. 20 (2012-2013): På rett vei. Oslo: Utdanningsdirektoratet (White paper).

Thygesen, R., Briseid, L. G., Tveit, A. D., Cameron, D. L. & Bobo, V. K. (2011): Er generell pedagogisk kompetanse tilstrekkelig for å sikre en inkluderende skole? Norsk Pedagogisk Tidsskrift, 95, 2, 103-114.

Walden, J. (2014): A qualitative study of collaboration between principals, teachers and the parents of children with special needs. Master thesis. University of Bergen; Faculty of Psychology.
DOI: https://doi.org/10.17770/sie2015vol3.389

Refbacks

  • There are currently no refbacks.