BARRIERS IN POLISH INCLUSIVE EDUCATION IN THE OPINION OF STUDENTS' PARENTS WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS

Agnieszka Lewicka-Zelent, Dorota Chimicz

Abstract


The principles of inclusive education have been orientating the ways of working with children and young people with special educational needs for many years. Nevertheless, it is difficult to change the process of modifying the teachers’ thinking about a student with disabilities or deficits in the aspect of teaching him in a state school. In 2017, legal acts in Poland were modified to provide psychological and pedagogical assistance to pupils with special educational needs. However, the Ombudsman for Children received many letters from parents of students who gave examples of violations of their rights at school. Therefore, in 2018 a survey was conducted among parents on the difficulties encountered by their children while studying at school. The research results revealed some irregularities both in the aspect of teaching methods which were applied to children and the cooperation of teachers with parents and other specialists. On this basis, it was possible to identify barriers to inclusive education in Polish schools.

Keywords


barriers; parents; school; special education needs; students

Full Text:

PDF

References


Hanyś, E. A. (2015). Polska jako kraj inicjujący i współtworzący Konwencję o Prawach Dziecka. Wrocławskie Studia Politologiczne (19), s. 184-195.

Kozak, M. (2013). Prawo dziecka, do edukacji. Założenia pedagogiczno-prawne i bariery organizacyjne. Warszawa: BRPD.

Mayor, F. (1994). Deklaracja z Salamanki oraz wytyczne dla działań w zakresie specjalnych potrzeb edukacyjnych przyjęte przez światową konferencję dotyczącą specjalnych potrzeb edukacyjnych: dostęp i jakość. Salamanka: UNESCO, s. 1-15. Retrieved from https://rownosc.info/bibliography/document/deklaracja-z-salamanki-oraz-wytyczne-dla-dziaan-w-.

Skibska, J. (2012). Model kształcenia dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE) w placówkach oświatowych ogólnodostępnych, s. 157-175. Retrieved from https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/6722/Model_ksztalcenia_dziecka.pdf?sequence=1&isAllowed=y .

Warnock, H. M. (1978). Special Educational Needs. Report of the Committee of Enquiry into the Education of Handicapped Children and Young People. Her Majesty´s Stationery Office, London. Retrieved from http://www.educationengland.org.uk/documents/ warnock/warnock1978.html.

Konwencja o prawach dziecka (Dz. U. z 1991 r., nr 120, poz. 526).

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997, nr 78, poz. 483).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996).

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.).

Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 roku w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1591).
DOI: https://doi.org/10.17770/sie2019vol3.3932

Refbacks

  • There are currently no refbacks.