Home economics education development opportunities

Elīna Kūla-Braže

Abstract


In relation to the ongoing changes in the sphere of education in Latvia based on a sustainable development of education, concerns about the sustainability of the education of home economics in the circumstances of a changing environment have become deeper. On the basis of the ecological approach new development potentialities for the improvement of the education of home economics have been formulated – the development scenario, the applied arts scenario and the scenario of the home environment economics. The target of these scenarios is harmonious development of the student’s individuality, inheriting the cultural properties, creative activity in the development of the cultural environment and development of the quality living space. The scenarios were worked out on the basis of experience of the formal education and non-formal learning in the development of the subject of home economics as well as on the basis of interaction of the educational environment and cultural environment.

Keywords


ecological approach; education of home economics; ethno-pedagogy; holistic approach; humanistically phenomenological paradigm; liberally rational paradigm; sustainability of education

Full Text:

PDF

References


Anspaks, J. (2004). Mākslas pedagoģija. 1.d. Mākslas pedagoģijas teorijas un prakses pamatu veidotāji. Rīga: RaKa.

Bronfenbrenner, U. (1976/1996). The Ecology of Human Development. Experiments b Nature and Design. Cambridge, M.A.: HarvardUniversityPress.

Dauge, A. (1919). Džona Reskina mākslas pedagoģija. Maskava.

Dauge, A. (1925). Māksla un audzināšana. Rīga: Valters un Rapa.

Delors, Ž. u.c. (2001). Mācīšanās ir zelts. Ziņojums, ko Starptautiskā komisija par izglītību divdesmit pirmajā gadsimtā sniegusi UNESCO, tulkojums latviešu valodā. Rīga: UNESCO, LNK.

Dirba, M. (2003).Latvijas identitāte: pedagoģiskais aspekts. Rīga: RaKa.

Izglītības attīstības pamatnostādnes 2007.-2013. Pieejams: http://izm.izm.gov.lv/normativie-akti/politikas-planosana/1016.html [skatīts 15.02.2012.]

Gīrcs, K. (1998). Kultūru interpretācija. Rīga: AGB.

Helminga, H. (2006). Montesori pedagoģija. Rīga: Jumava.

Karlgrēns F. Valdorfa pedagoģija (2008). Rīga: Jumava.

Katane, I., Pēks, L. (2006). Izglītības ekoloģija: starpdisciplinārs virziens mūsdienu izglītības pētniecībā. Jelgava: LLU IMI.

Katane, I. (2007). Paradigmas Latvijas izglītības vidē mūsdienās. Jelgava: LLU TF IMI. Lieģeniece, D. (1999). Kopveseluma pieeja audzināšanā. Rīga: RaKa.

Lodiņa, S. (1912). Etniskajā kultūrā sakņota izglītība. Audzinātājs, 1, 02.2012.

Matvejs, P., Rudzītis, G. (2003.) Mazpulki – skolēnu darbaudzināšanas organizācija. Māc. līdz. Jelgava: LLU.

Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartiem un vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmetu programmām. Mājsaimniecība. 2008. Pieejams: http://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/programmas/vidskolai/majsaimn_23050 8.pdf [skatīts 2013.g. 15.februārī].

Noteikumi par valsts standartu pamatizglītībā un pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem. Mājturība un tehnoloģijas. Mācību priekšmeta standarts 1.-9.klasei. 2006. Pieejams: http://isec.gov.lv/normdok/mk061027.html [skatīts 2013.g. 7.februārī].

Mācību priekšmetu paraugi pamatskolai. Mājturība un tehnoloģijas 5.-9.klasei (ar izvēli koka un metāla tehnoloģijās). Mājturība un tehnoloģijas 5.-9.klasei ar izvēli tekstila tehnoloģijās. 2005. Pieejams: http://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/programmas/pamskolai/majtur_5_9_kok met.pdf;http://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/programmas/pamskolai/majtur_ 5_9_tekstils.pdf [skatīts 2013.g. 15.februārī].

Millere – Hohāgene, I., Millers – Hohāgens, J. (2011). Vai Montesori skola ir manam bērnam vispiemērotākā? Rīga: Jumava.

Valdmane, I. (1994). Ievads valdorfskolu pedagoģijā. Mācību līdzeklis. Liepāja: Liepājas Pedagoģiskā augstskola.

Sterling, S. (2005). Whole Systems Thinking as a Basis for Paradigm Changein Education: Explorations in the context of Sustainability. Doctoral Thesis. Centre for Researchin Education and the Environment. University of Bath, U.K. Pieejams: http://www.bath.ac.uk/cree/sterling/sterlingthesis.pdf [skatīts 2013.g.10.februārī].

Zīds, O. (2007). Paradigmu maiņa un izglītības attīstības scenāriji Latvijā. Pieejams: http://www.izm.gov.lv/upload_file/LPS_uzruna_Oskars_Zids.doc [skatīts 2013.g. 10.februārī].
DOI: https://doi.org/10.17770/sie2013vol1.534

Refbacks

  • There are currently no refbacks.