Behavior influencing factors of teenagers studying at boarding elementary school

Indra Kolendoviča

Abstract


Social environment where people live, propose definite requirements. School proposes requirements that deal with a successful acquisition of study subjects, maintenance of communication with classmates and teachers, regulation of own behaviour in order it could be acceptable in the context of social relation (Raščevska et all, 2010). In interaction with other people (social models) there appear cognitive schemes and regulation systems that determine behaviour (Costa, 2008;Jessor, 1992; Muris, 2006). Behaviour problems are more common for a teenage period. They become especially acute for teenagers who come from a socially unfavourable environment and that is the reason for excluding them from an active involvement into class and school activities, there often happens segregation. The aim of the paper is to set risk factors for teenagers’ behaviour at elementary boarding school.

Keywords


elementary boarding school; self-dependence; teenager; behaviour

Full Text:

PDF

References


Alijevs, R.(1998). Skola radošo spēju veicināšanai. Rīga: RaKa.

Avotiņš, V.A. (red.) (1998). Bērnu izziņas darbība un tās pilnveide. Rīga: Zvaigzne.

Baltiņš, M. (red.) (2000). Starptautiskā statistiskā slimību un veselības problēmu klasifikācija SSK-10. LR LM SIA „Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju aģentūra”: 3.sēj. Rīga.

Boulbijs, Dž.(1998). Drošais pamats: Vecāku un bērnu savstarpējās pieķeršanās- cilvēka veselīgas attīstības priekšnoteikums. Rīga: Rasa ABC.

Buhvalovs, V., Pliners, J. (2002). Skolas izglītojošā vide. Rīga: Izglītības soļi.

Caspi, A., Moffitt, T.E. (1995). The continuity of maladaptive behavior Pp Manual of developmental psychopathology D Cicchetti and D Cohen, eds.New York: Wiley.472-511.

Canter, L., Canter, M. (2001) Assertive discipline: Positive Behavior management for today’s classroom. 3 rd ed. Seal Bech, CA: Canter.

Costa, F. M. (2008). Problem-Behavior Theory - A Brief Overview. Pieejams http://www.colorado.edu/ibs/jessor/pb_theory.html (21.03.2013.)

Dreikurs, R. (1989). Fundamentals of Adlerian psychology. Chicago, IL: Alfred Adler Institute of Chicago.

Dreikurs Ferguson, E. (2009). Adlerian theory: an introduction. NH: Book Surge Publishing.

Einsvorta, L., Bareta, S., Keja M., Kītings,Dž., Nouksa, S., Padvela, S., Prata, L., Vitens,M. (2007).Kā izaudzināt lielisku pusaudzi. Rokasgrāmata vecākiem un pedagogiem. Rīga: Valters un Rapa.

Ēriksons, Ē. (1998). Identitāte: Jaunība un krīze. Rīga: Jumava.

Fromm, E. (1941/1956). Escapefromfreedom. - NewYork: Avon.

Geidžs, N. L., Berliners, D. C. (1999).Pedagoģiskā psiholoģija. Rīga: Zvaigzne ABC.

Harter, S. (2006). Self-processes and developmental psychopathology. Developmental psychopathology. Vol.1: Theory and methods . New York: John Wiley & Sons. pp.370-418

Jessor, R. (1992). Risk behavior in adolescence: A psychosocial framework for understanding and action. In Rogers, D.E. and Ginzburg, E. (eds.). Adolescents at Risk: Medical-Social Perspectives. Boulder, Colorado: Westview Press.

Lansford, J. E., Malone, P. S., Dodge, K. A., Crozier, J. C., Pettit, G. S. & Bates, J. E. (2006). A 12-Year Prospective Study of Patterns of Social Information Processing Problems and Externalizing Behaviors. Journal of Abnormal Child Psychology, 34 (5), 709–718.

Liu, J. (2004). Childhood Externalizing Behavior: Theory and Implications. Journal of Child and Adolescent Psychiatric Nursing,17,3, pp. 93-703

Karpova, Ā.(1998).Personība. Teorijas un to radītāji. Rīga: Zvaigzne ABC.

Maslow, A. H.(1970).Motivation and Personality.New York: Harper&Row.

Mārtinsone, K. (1998).Adekvāts pašvērtējums – optimālas pašizjūtas un savas identitātes apzināšanās garants. Personības pašizjūta un identitāte. Rīga: SIA Mācību apgāds.

Muris, P. (2006). Freud was Right. About the Origins of Abnormal Behavior. Journal of Child and Family Studies, 15, 1, pp. 1–12.

Piaže, Ž. (2002). Bērna intelektuālā attīstība. Rīga: Pētergailis

Pliners, J. (2002). Grūti audzināmo skolēnu uzvedības korekcija. Rīga: Izglītības soļi.

Prudnikova, I., Ušča, S., Patapova, I. (2011). Rendering of help to pupils of special and particular needs at Latvia education system. Procedia - Social and Behavioral Sciences. Volume 12.

Raščevska, M., Raževa, A., Martinsone, B., Tūbele, S., Vucenlazdāns, P., Vazne, Ž. (2010). Skolotāju aptaujas par skolēnu mācīšanās darbību un uzvedību (SASMUD) ticamība un validitāte. ESF projekts „Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei” ISBN 978-9984-45-560-0. Rīga: Kserokopija.

Shaw, D.S. (2002). A developmental model of children’s early conduct problems: Theory, validation, and implications. In A. Lieberman and N. Fox (Eds.),Pediatric Round Table: Emotional regulation and developmental health: Infancy and Early Childhood. Metuchen, NJ: Johnson & Johnson Pediatric Institute. 181-202.

Ušča, S. (2012). Pusaudžu ar valodas traucējumiem komunikatīvās kompetences attīstība internātpamatskolā. Pieejams https://luis.lanet.lv/pls/pub/wct.doktd?l=1 (skatīts 18.01.2013.)

Vygotsky, L.(1986).Thought and Language.Cembridge,Mass:MIT Press.

Zelmenis, V. (2000). Pedagoģijas pamati. Rīga: Raka.

Žīmante, K. (2012). Speciālo vajadzību atpazīšana pedagoģiskajā procesā. ESF projekts ”Pedagoga profesionāla darbība skolēnu individuālo mācīšanās spēju attīstībā”. Smiltene: Kserokopija.

White, H. R. (1992). Early problem behaviour and later drug problems. Journal of Research in Crime & Delinquency, 29, 4, pp. 412-429

Youngblade, L. M. &Theokas, C. (2006). Th eMultiple Contexts of Youth Development: Implications for Theory, Research, and Practice.

Кон, И. С. (1984).В поискахсебя. Личность и её самосознание. М.: Политиздат

Роджерс, К., Фрейберг, Д. (2002). Свобода учиться. Москва: Смысл.

Тригер, P. Д. (2008). Психологические ocoбeннocти coциaлизации дeтeй c зaдeржкoй пcихичecкoгo рaзвития. Санкт-Петербург: Питер, c. 192.
DOI: https://doi.org/10.17770/sie2013vol2.539

Refbacks

  • There are currently no refbacks.