THE COMPARATIVE ANALYSIS OF HARMONIC HEARING DEVELOPMENT CONCEPTIONS BY DIFFERENT AUTHORS

Gaļina Zavadska

Abstract


Musical-pedagogical theory and practice of higher education have to address complicated issues: the content of musical education changes, new music teacher training forms develop, technical provision of a teaching process improves.Choral singing as a kind of collective music making is an integral component of Latvian culture, an irreplaceable and over centuries tried out factor of spiritual and creative development of a Latvian people. Harmonic hearing is one of the components of musical hearing. The aim of the paper: to present the analysis of works by different authors on issues of the development of harmonic hearing made on the basis of the criteria developed for the analysis of literature. The general pedagogical criteria for the evaluation of teaching aids and the didactic principles of content development from the methodological recommendations “The Development and Evaluation of the Content of Teaching Aids Complying with National Education Standards” (The Department of Pedagogy at the Faculty of Pedagogy and Psychology of the University of Latvia) were taken as a basis for the offered criteria of the analysis of methodological literature.

Keywords


Harmonic hearing; the comparative analysis; criteria

Full Text:

PDF

References


Birzkops, J. (2000). Attīstošā klavierspēle. [Piano playing for the Development] Rīga.: Musica Baltica.

Desportes, Y. (1970). Comment former l’oreille musicale. Paris: Editions Max Eschig

Edlund, L. (1963). Modus novus. Larobok i fritonal melodilasning (Lehrbuch in freitonaler Melodielesung / Studies in Reading Atonal Melodies). Stockholm: Edition Wilhelm Hansen.

Grauzdiņa, I. (1975). Dzirdes analīze bērnu mūzikas skolu solfedžo nodarbībām. [Analysis of Musical Hearing for Sol-Fa Classes in Children’s Music Schools] Rīga: Mācību iestāžu metodiskais kabinets.

Joffe, J. (1991). Ways of the Development of Musical Hearing. Riga: Zvaigzne.

Karasevа, М. (2009). Сольфеджио - психотехника развития музыкального слуха [Sol-Fa – Psychotechnique of the Development of Musical Hearing]. Moskow: Kompozitor (In Russian).

Kārkliņš, L.(1963). Mūzikas teorētisko priekšmetu mācīšanas metodika. [Methodology of Teaching Theoretical Subjects in Music] Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība.

Latvijas ilgspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam.

from http://www.latvija2030.lv/umpload/latvija2030_saeima.pdf (01.01.2011).

Mezīte, M., & Znutiņš, E.(2009). Skaņdarba apgūšanas metodiskie paņēmieni darbā ar pašdarbības koriem [Materials of the international scientific conference Methodological techniques for mastering a composition with amateur choirs] DU 50. Starptautiskās zinātnuskās konferences materiāli 50-55,p. Daugavpils: Saule.

Maslenkova, L. (2003). Интенсивный курс сольфеджио [Intensive Course in Sol-Fa. Methological Aid for Teacher]. St. Peterburg: Sojuz Hudozhnikov.

Sīle, M. (2003). Latvijas klavierspēles skolas attīstība. [The Development of Latvian Piano School] Rīga: RaKa.

Valsts vispārējās izglītības standartiem atbilstošas mācību literatūras satura izstrāde un izvērtēšana. from http://www.visc.gov.lv/saturs/vispizgl/metmat.shtmt (28.10.2010)
DOI: https://doi.org/10.17770/sie2013vol1.547

Refbacks

  • There are currently no refbacks.