Family Education as an Element to Improve Quality of Life of Children with Special Needs

Iveta Kokle-Narbuta

Abstract


The current research aims to analyse the importance of family education in improving life quality of children with special needs. Nowadays our society aim for sustainable development which means equal rights and possibilities for all the citizens but reality shows a different situation, especially it concerns children with special needs. Family education could be one of possible ways how to improve the quality of life. In the current article the author looks on family education as a solution of some problems which have children with special needs through the prism of inclusive environment and sustainable development.

Keywords


Children with special needs; family education; inclusive environment; quality of life

Full Text:

PDF

References


Baldiņš, A., Raževa, A. (2001). Skolas un ģimenes sadarbība. Rīga: Pētergailis.

Braše, L. (2010). Ģimenes loma skolēnu socializācijā. Rīga: Raka.

Brown, I., Brown, I. R. (2003). Quality of life and disability: an approach for community practitioners. Jessica Kingsley Publishers Ltd

Čapkeviča, O. (2011). Speciālās internātskolas un bērnu ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem attīstības traucējumiem vecāku sadarbības nozīme mācību procesā. Starptautiska zinātniskā konference „Sabiedrība, integrācija, izglītība”(27.-28.05.2011). Rēzekne: Rēzeknes augstskola. 373-383.

Hoegen, M. (2009). Statistics and quality of life: measuring progress - a world beyond GDP. Publ. by: InWEnt, Internationale Weiterbildung und Entwicklung gGmbH, Division 4.06, InWent Centre for Economic, Environmental and Social Statistics

Izglītības iniciatīvu centrs (2013). Nepieciešams nodrošināt taisnīgu un efektīvu atbalsta sistēmu bērnu ar speciālām vajadzībām izglītībai valsts, pašvaldību un izglītības iestāžu līmenī. Skatīts 21.01.2013. From: http://www.leta.lv/home/press_release/47A75178-2021-4FAE-B2CA

Labklājības ministrija (2012). Cilvēku ar invaliditāti skaits pēdējos četros gados pieaudzis par 30 tūkstošiem. Skatīts 25.01.2013. From:http://www.lm.gov.lv/news/id/3580

Nacionālā attīstības plāna 2014.-2020.gadam prioritāšu pamatojuma ziņojums Skatīts 18.02.2013. From:www.mk.gov.lv/doc/2005/PKCzino_050312_NAP_preciz.503.docx

Nīmante, D. (2002). Kas ir iekļaujoša izglītība? Skola visiem. Skolu atbalsta centrs, 25-35.

Oort, F., Visser, M., & Sprangers, M. (2005). An application of structural equation modeling to detect response shifts and true change in quality of life data from cancer patients undergoing invasive surgery. Quality of Life Research, 14(3), 599-609.

Philips, D. (2006). Quality of life. London and New York: Routledge.

Plaude, I. (2003). Sociālā pedagoģija. Rīga: Raka.

Rozenfelde, M. (2011). Atbalsta sistēmas veidošanas modelis bērnu ar īpašām vajadzībām iekļaušanai vispārējās izglītības iestādēs. Starptautiska zinātniskā konference „Sabiedrība, integrācija, izglītība”(27.-28.05.2011). Rēzekne: Rēzeknes augstskola.

-487.

Tengland, P. A. (2006). The goals of health work: Quality of life, health and welfare. Med. Health Care Philosophie, 9(2), p, 55-67.

Turnbull, A., Summers, J., Lee, S., & Kyzar, K. (2007). Conceptualization and measurement of family outcomes associated with families of individuals with intellectual disabilities. Mental Retardation and Developmental Disabilities Research Reviews, 13, 346-356.

Turnbull III, H. R., Turnbull, A. P., Wehmeyer, M. L. u.c. (2003.). A Quality of Life Framework for Special Education Outcomes. Skatīts 11.02.2013. From:http://kuscholarworks.ku.edu/dspace/bitstream/1808/5928/1/DP10_A%20quality%20of%20life%20framework.pdf

UNESCO Latvijas Nacionālā komisija (2005). ANO dekāde „Ilgtspējīgai attīstībai”. Skatīts 02.07.2012. From:http://www.unesco.lv/files/buklets_DESD_103908cf.pdf

Ventegodt S.,Merrick J.,Andersen N.J. (2003).Quality of Life Theory I.The IQQL Theory: An Integrative Theory of the Global Quality of Life Concept.The Scientific World Journal, Vol.3,pp.1030-1040

Vispārējās izglītības likums ar grozījumiem. (1999). Skatīts 05.03.2013. From;http://www.likumi.lv/doc.php?id=20243

Белкин Б.М. (1999). Экономика и социология труда. Москва: ГУ.
DOI: https://doi.org/10.17770/sie2013vol2.561

Refbacks

  • There are currently no refbacks.