INTEGRATION OF DISABLED PEOPLE IN LITHUANIA PROBLEMS AND PERSPECTIVES FROM THE EDUCATION POINT OF VIEW

Rita Virbaliene

Abstract


The article analyses the dynamics of the integration of childrenwith special educational needs to Lithuanian general educational institutions by year 2003-2012. Special education is often realized only like a formal transfer of childrenwith special educational needs from one institution to another, without giving sufficientlyqualified help. General educational institutions aren‘t always ready to educate disabled child, because not always a physical environment, educational andcompensatory remedies are adapted. Are teachers ready to receive children with special educational needs, are teaching assistants contained in schools?

Keywords


special educational needs; special education; integration

Full Text:

PDF

References


Ališauskas, A. (2002). Vaikų ypatingumų ir specialiųjų ugdymo(si) poreikių įvertinimas. Šiauliai: Šiaulių universitetas.

Ambrukaitis, J. (1998). Specialių poreikių vaikai. Šiauliai: Šiaulių universitetas.

Ambrukaitis, J. (2004) Specialiojo ugdymo pagrindai. Šiauliai: Šiaulių universitetas.

Bagdonas, A. (1995). Sutrikimų klasifikacija. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla.

Černius, V. (1997). Tėvų ir mokytojų pagalbininkas. Kaunas.

Hallahan, P.D. Kauffman, M.J. (2003) Ypatingieji mokiniai. Specialiojo ugdymo įvadas. Vilnius Alma littera.

Indrašienė, V. Mokymosi motyvacijos skatinimo galimybės / Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo samprata. Švietimo naujienos. Informacinis leidinys. Nr. 5 (180) 2004 m. kovas.

Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklos bendrosios programos ir išsilavinimo standartai/ iterneti prieiga: http://www.smm.lt/ugdymas/docs/Programos2003.pdf

Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro, Sveikatos apsaugos ministro ir Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas „Dėl specialiųjų poreikių sutrikimų ir jų laipsnių nustatymo ir specialiųjų poreikių asmenų priskyrimo specialiųjų ugdymosi poreikių grupei tvarkos 2002 m. liepos 12 d. Nr.1329/368/98; Iternetinė prieiga; http://www.smm.lt/teisine_baze/docs/isakymai/02_132936898.htm

Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro įsakymas „Dėl bendrųjų socialinės pedagoginės pagalbos teikimo nuostatų patvirtinimo“ 2004 m. birželio 15 d. Nr. ISAK - 941.htm. Internetinė prieiga: http://www.smm.lt/teisine_baze/docs/isakymai/04-06-15-ISAK-941.htm

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas .Dėl psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo. 2011 m. liepos 5 d. Nr. V-1215. Valstybės žinios, 2011-07-15 Nr.88-4220.

Petty, G. (2006). Šiuolaikinis mokymas. Praktinis vadovas. Vilnius: Tyto Alba.

Psichologijos žodynas. (2006). Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla.

Reece, I. AndWalke, St. (1997). Teachinig, training and learning. A practical Guide. Great Britain.

Juodaitytė, A. (2001). Moderniosios vaiko ir vaikystės sampratos ir edukacinės idealogijos paieškos(prielaidos ir kryptys// Pedagogika Nr.41.

Juodaitytė, A. (2001). Konstuktyvizmas vaikystės pedagogų rengime// Pedagogika Nr.51.

Galkienė, A. (2005). Heterogetinių grupių dinamika:specialieji poreikiai bendrojo lavinimo mokykloje. Šiauliai.

Gudonis, V. Novogrodskienė, E. (2003). Visuomenės požiūris į neįgaliuosius suaugusius ir specialiųjų poriekių vaikus. Specialusis ugdymas III.

Ruškus, J. (2002). Negalės fenomenas: monografija. Šiauliai.

Rėklaitė D., Karpavičiūtė S., Požėrienė J. ,Kurčiųjų ir neprigirdinčjiųjų gyvenimo kokybės vertinimas. Specialusis ugdymas. 2010 Nr.1(22).

Kepalaitė, A. Socialinių pedagodų savirefleksijos ir įžvalgos ypatumai. Specialusis ugdymas Nr. 1(22).

Geležinienė, R. Mokytojo veiklos konstravimas remiantis įrodymais grįsta praktika. Specialusis ugdymas 2010 Nr. 1(22).

Miltenienė, L. Mauricienė, D. Komandinio darbo struktūra ir kryptingumas tenkinant

specialiuosius ugdymo(si) poriekius mokykloje. Specialusis ugdymas 2010 Nr.2(23).

Dizdarevič, A. Ibralič, F. Ugdymo programos pritaikymas individualiems mokinių, turinčių intelekto sutrikimą, poriekiams bendrojo lavinimo mokykloje. Specialusis ugdymas 2011. Nr. 1(24).

Mažeikaitė, N., Ruškė, J. Neįgaliųjų orumo samprata ir ugdymas iš skirtingų teorinių perspektyvų: nuo esencializmo iki socialinio konstruktyvizmo. Specialusis ugdymas 2011 Nr.1(24).

Ališauskas, A., Kaffemanienė, I. Melienė, R. Miltenienė, L. Inkliuzinis ir specialusis ugdymas tėvų požiūrius. Specialusis ugdymas. 2011 Nr.2(25).

Ustilaitė,St., Kunigytė-Arlauskienė, I., Valančiūtė, L. Pedagogų nuostatos į neįgaliųjų vaikų integraciją bendrojo lavinimo mokyklose. Socialinis darbas. 2011-10(2).

Šinkariova, L., Baltutienė, A., Gudonis, V. Tėvų, auginančių vaikus, turinčius negalę, depresiškumo sąsajos su vaiko negalės įpatumais. Specialusis ugdymas 2012 Nr.2 (27).
DOI: https://doi.org/10.17770/sie2013vol2.579

Refbacks

  • There are currently no refbacks.