PEDAGOGICAL FRAMEWORK CONDITIONS TO PROMOTE THE ARTISTIC ACTIVITIES IN PRESCHOOL

Antra Randoha

Abstract


The pedagogical process in preschool is based on children ascomprehensive personality’s development, using extensive pedagogic educational and learning methods. Preschool methodology includes very wide range both ofknowledge, ability and skills development ensuring. Preschool child is an individual with only his own typical characteristics, aptitudes and abilities, therefore the pedagogical process must be especially well-considered, with selected necessary materials, forms of training and education, to be able to contribute to the development of the whole individual with an emphasis on self development of preschooler in the process of pedagogical – artistic activity. The artistic activity in preschool significantly affects child development process therefore it is important to follow in process the pedagogical conditions of the artistic activity’s promotion.

Keywords


artistic activity; preschool; preschooler; process

Full Text:

PDF

References


Barners, R. (1987). Teaching art to young children 4-9. Routledge: London and New York.

Druvaskalne – Urdze, A. (2004). Krāsas un skaņas sintēze kā metode. Rīga: RaKa.

Gēbels, V., Gloklere M. (2009). Bērns. Rīga: SIA „NORDIN”.

Gelbs, M.Dž. (2006). Domā kā Leonardo da Vinči. Rīga: Jumava.

Hergerts, A. (1927). Galvenās strāvas tagadnes pedagoģiskā dzīvē. Rīga: Rīts.

Jurgena, I. (2001). Vispārīgā pedagoģija. Mācību līdzeklis. Rīga: Izglītības soļi.

Kalēja-Gasparoviča, D. (2006).Vizuālās mākslas apguve radošās pašizpausmes kursā skolotāju izglītībā. Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. Rīga: RPIVA, 195. lpp. – 199. lpp.

Komenskis, J.A. (1992).Lielā didaktika. Rīga: Zvaigzne.

Maslo, E. (2003).Mācīšanās spēju pilnveide. Rīga: Raka.

Miķelsone, I.(1997). Kreativitātes sekmēšana pirmsskolas vecuma bērnu patstāvīgajā mākslinieciskajā darbībā // Skolotājs –Nr1.

Miķelsone, I. (2003).Pirmsskolas vecuma bērnu zīmētdarbība. Es gribu iet skolā. Rīga: PusePlus.

Rudzīts, J. (1986).Pedagoģijas sasniegumu ieviešana skolu dzīvē. Rīga: Zvaigzne.

Sīmane, Z. (1998). Vizuālā māksla. Skolotāja rokasgrāmata. Lielvārde: Lielvārds.

Sommers, P. (1984). Innovations, primitives, contour, and space in children's drawings. Retrieved 15.03.2012 from: Cambridge Journals Online, Cambridge University Press, pp. 174-203DOI: http://dx.doi.org/10.1017/CBO9780511897672.010

Students, J.A. (1935).Bērna,pusaudža un jaunieša psicholoģija. Rīga: Autora izdevumā.

Vigotskis, Ļ.(2002).Domāšana un runa. Madona: EVE.

Vilciņa, A. (1998).Vai es esmu tā vērts, lai bērns mani atdarinātu?// Pirmsskolas izglītība,Nr.3.

Ветлугинa, Н.А. (1980). Самостоятельная художественная деятельность дошкольников. Москва: Педагогика.

Запорожец, А. (1960). Развитие произвольных движений. Москва: АПН РСФСР.

Леонтьев, А.Н.(1975). Деятельность.Сознание.Личность.Москва: Издательство политической литературы.

Леонтьев, Д.А. (1998). Введение в психологию искусства. Москва: Изд-во Моск. Ун-та.

Мелик –Пашаев, А.А. (1981). Педагогика искусства и творческие способности.- М.: Знание.

Субботина, Л. Ю.(1996).Развитие воображения детей. Популярное пособие для родителей и педагогов. Язщславль: Академия развития.
DOI: https://doi.org/10.17770/sie2013vol1.584

Refbacks

  • There are currently no refbacks.