Development of Professional Activities of Nurses in an Independent Latvia (1991-1999)

Olga Odiņa, Jeļena Sargsjane

Abstract


Nowadays Latvian nurses work in health care institutions, or are self-employed, providing independently patient care, participating in treatment, managing patient care work, educating patients, their family members, care team members and society. Modern nursing qualification is equal to the international level. To reach this level it was necessary to reform nursing professional development (education, registration, re-registration and introduction of nursing certification), which took place during the first ten years of Latvian restoration of independence.

Keywords


education; nurse; reform; registration; certification

Full Text:

PDF

References


Ārstniecības likums. 7. nodaļa, 45.pants (04.05.2011.g. redakcijā).

Baltijas valstu medicīnas māsu asociācijas statūti (1989). Žēlsirdīgā māsa. Nr.2, 22. lpp.

Birkāne, Ē. (1993). Mācīties, lai mācītu. Žēlsirdīgā Māsa. Nr.1, 10. lpp.

Geidāne, B. (1995). Description of Four – Year Academic Course Programme of Faculty of Nursing, Rigas Stradina University.

Geidāne, B. (1998). AML/RSU Māszinību maģistratūras studiju pragrammas pašnovērtējums.

Hronika / Žēlsirdīgā māsa.1989., Nr.2, 20. lpp.

Hronika / Žēlsirdīgā māsa. 1992., Nr.2, 19. lpp.

Karaškeviča, J. (2010). Latvijas veselības aprūpes sistēma: organizācija, reforma un mana līdzdalība. Rīga: SIA Medicīnas apgāds.

Lapiņa, L. (1992). No Latvijas Sarkanā Krusta žēlsirdīgo māsu savienības līdz Latvijas māsu asociācijai. Žēlsirdīgā māsa. 1. lpp.

Lapiņa, S., Milgrāve, B., Šerna, L. u.c. (1994). Nolikums par praktizēttiesīgu māsu reģistru Latvijā. Latvijas Ārsts//Latvijas Žēlsirdīgā Māsa. Nr.2, 5.–9. lpp.

Lapiņa, L. (1992). Nozīmīgās gadskārtas laiks. Žēlsirdīgā māsa, .Nr. 4, 1.lpp.

Latvijas Māsu Ētikas kodekss. Latvijas Māsu asociācijas izdevums, 1995.

Latvijas Māsu asociācijas programma (1993). Žēlsirdīgā Māsa, Nr.2, 29. lpp.

Latvijas Māsu asociācijas statūti (1993). Hronika. Žēlsirdīgā Māsa, Nr.4, 31. lpp.

Latvijas Sarkanā Krusta Žēlsirdīgo māsu savienības deklarācija (1989). Žēlsirdīgā Māsa, Nr.1, 11. lpp.

Līne, A. (1992). VMDAS 1 kongress. Žēlsirdīgā māsa, .Nr. 4, 47. lpp.

LV Ministru kabineta noteikumi Nr. 190 ,,Par praktizēttiesīgu māsu sertifikāciju” . (04.07. 1995.g.).

LV Ministru kabineta rīkojums "Par atsevišķu medicīnas skolu likvidāciju"16.10.1996 ("LV", 177 (662), 22.10.1996.)

Māsas specialitātes nolikums, Labklājības ministrijas rīkojums Nr.269, 2.11.1998.

Mežiņa, I.(1999). Medicīnas māsas specialitāte. Māsa, Nr..8, 3.lpp.

Ozoliņa, I. (1993). Latvijas māsu izglītība pašlaik un turpmāk. Latvijas Ārsts// Žēlsirdīgā Māsa, Nr.4, 6.lpp.

Priede-Kalniņa, Z. (1994). Ētikas ievirze žēlsirdīgo māsu praksē. Žēlsirdīgā māsa, Nr. 1, 33. lpp.

Priede-Kalniņa, Z. (1993). Kādu priekšzīmi rāda tautas izglītotā daļa. Žēlsirdīgā Māsa,.Nr.3, 7.–8. lpp.

Šerna, L. (1994). Valsts galvenās māsas pirmie vērojumi. Žēlsirdīgā Māsa, Nr.2, 9. lpp.

Tragakes, E., Brīģis, Ģ., Karaškēviča, J. u. c. (2008). Veselības aprūpes sistēmas pārejas periodā: Latvija. Pārskats par veselības aprūpes sistēmu. SIA Jelgavas tipogrāfija, 2.–3, 239.lpp.

Valpētere, I. (1989). Kā virzīties uz priekšu, stāvot bezdibeņa malā? Veselība, Nr. 10, 15. lpp.

Vikmanis, U., Rumba, I., Vīksna, A., (2008). Māszinības. Latvijas Universitātes Medicīnas fakultāte 1998–2008. LU Akadēmiskais apgāds, 66.–68. lpp.

Vispārējās aprūpes medicīnas māsa – 2 direktīvas. Eiropas Savienības direktīvas 77/453/EEC, 77/452/EEC. Padomes 1977.gada 27.jūnija direktīva par diplomu, sertifikātu un citu dokumentāro kvalifikācijas pierādījumu savstarpēju atzīšanu vispārējās aprūpes medmāsām un pasākumiem, kas veicina efektīvu dibināšanas tiesību un pakalpojumu sniegšanas brīvības īstenošanu (77/452/EEC). Padomes 1977.gada 27.jūnija direktīva par likumos, noteikumos un administratīvajos aktos noteikto prasību koordināciju attiecībā uz vispārējās aprūpes medmāsu darbību (77/453/EEC). Sk. internetā 11.10.2011. http://www.aic.lv/rec/LV/prof_lv/dir_lv/sektoru.htm#māsa

Volframa, R. (1993). Žēlsirdīgo Māsu karogs iesvētīts. Žēlsirdīgā māsa, Nr.1, 1. lpp.

Zakss, L. Pašām sava arodbiedrība. (1992). Žēlsirdīgā māsa, Nr.2, 49. Lpp.

Zakss, E. (1994). Augstākā izglītība māsām Baltijas augstskolās. Žēlsirdīgā māsa, Nr.1, 1. lpp.

Znotiņš, I. (2011). Tā mēs gājām uz neatkarību. SIA ,,PIX”, 30. lpp.




DOI: https://doi.org/10.17770/sie2013vol2.615

Refbacks

  • There are currently no refbacks.