REFLECTION AS A WAY TO FORM THE LEARNING COMPETENCE OF FUTURE PRE-SCHOOL TEACHERS

Algimantas Bagdonas, Sigita Sauleniene

Abstract


Problem of the research: what reflective technic strategies do the teachers use in their work in order to achieve a quality of teaching and which of them they recommend to their students for learning; what reflections do the students use? Aim of the research: to find out how the students use the reflective methods in the learning process, when improving their learning and what approach to the learning in the long-life perspective is. Objectives of the research: to reason the importance of reflection in the education process. To determine the students’ and teachers’ approach to the usage of reflection in the education process. Methods of research: analysis of documents and scientific literature, content analysis, written survey. The research has shown: The teachers and students positively evaluate the usage of the reflection method in their activity. Reflection is a good device for seeking of education quality. During this process the students overtake the teachers’ experience, develop their competences by getting the consultations. During the consultations the teachers give relevant information about the usage of the most effective learning methods in the study process. The students actively use some of the reflection types, most of which are rarely used. This indicates that in the study process not all the possibilities that could improve the learning process are used.


Keywords


learning, pre-school teacher, reflection, the quality of the study process

Full Text:

PDF

References


Bartusevičienė, I., Rupšienė, L. (2010). Studentų pasiekimų periodinis vertinimas kaip socialinio aktyvumo ugdymo prielaida mokymo/mokymosi paradigmų kaitos sąlygomis. Socialinis ugdymas, 12(23), 21-31.

Brunevičiūtė, R., Večkienė, N., ir kt. (2011). Practical preconditions for the development of the interdisciplinary collaboration competence. Santalka:filologija, edukologija, 19 (2), 132-140. Vilnius: Technika. DOI: 10.3846/cpe.2011.14

Bubnys, R. (2012). Reflektyvaus mokymo (si) metodų diegimo aukštojoje mokykloje: refleksija kaip besimokančiųjų asmeninės ir profesinės raidos didaktinis metodas. Šiaulių valstybinė kolegija.

Bubnys, R., Žydžiūnaitė, V. (2012). Reflektyvus mokymas(is) aukštosios mokyklos edukacinėje aplinkoje. Jaunųjų mokslininkų darbai, Nr. 50 (2).

Būdienė, V., (2008). Švietimo būklės tyrimų apžvalga. Vilnius, Švietimo aprūpinimo centras.

Bužinskas, G. (2005). Švietimo pagalba šeimoms, auginančioms ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikus tyrimo ataskaita. Vilnius.

Grenstadt, N. (1998). Mokytis – tai atrasti. Vilnius: Margi raštai.

Hargreaves, A. (2008). Mokymas žinių visuomenėje. Švietimas nesaugumo amžiuje. Vilnius: Homo liber.

Jarvis, P. (2006). Towards a Comprehensive Theory of Human Learning.Lifelong Learning and the Learning Society.London and New York: Routledge.

Jucevičienė, P. (2006). Pedagogų rengimo studijų programų analizės metodologijos projekto„Mokytojas Europai“ tyrimo ataskaita. Kaunas.

Jucevičienė, P. (2005). Mokytojų didaktinės kompetencijos atitiktis šiuolaikiniams švietimo reikalavimams tyrimo ataskaita. Kaunas.

Mažeikis, G. (2007). Kompetencijų ugdymo sistema taikant kooperuotų studijų metodą.Šiauliai: VŠĮ Šiaulių universiteto leidykla.

Ramsden, P. (2000). Kaip mokyti aukštojoje mokykloje. Vilnius: Aidai.

Saulėnienė, S., Žydžiūnaitė V., Katiliūtė, E. (2006). Pedagogo rengimo standarto gairių projekto tyrimo ataskaita. Kaunas.

Saulėnienė, S. (2018). Dėstymo, studijavimo ir vertinimo metodai ikimokyklinio ugdymo studijų proceso kaitoje. Kaunas: Kauno kolegija.

Šiupinytė J., Kavaliauskienė, A. (2020). Būsimųjų muzikos pedagogų požiūris į reflektyvaus mokymo(si) galimybes. Jaunųjų mokslininkų darbai, Nr. 50 (2).

Švietimo ir ugdymo studijų krypčių grupės aprašas (ŠUSK). (2015). Vilnius.

Targamadzė, V., Šimelionienė A. (2015). Naujosios (Z) kartos ugdymo pedagoginiai ir psichologiniai aspektai. Vilnius.

Žibėnienė, G., Indrašienė, V. (2017). Šiuolaikinė didaktika. Vilnius: Registrų centras.
DOI: https://doi.org/10.17770/sie2021vol2.6427

Refbacks

  • There are currently no refbacks.