DISTANCE EDUCATION AS AN ALTERNATIVE FORM OF LEARNING IN A PANDEMIC CONDITION

Iryna Kuchynska, Kateryna Bobkovych, Nataliia Davydova, Svitlana Polishchuk, Olha Shumeiko, Iryna Prysiazniuk

Abstract


The aim of the research is to analyze the relationship between the success and frequency of the distance learning server Moodle using in the study of medical students, as well as to assess the features and identify major problems in training during COVID-19 pandemic. The results of 200 medical students total success have been analyzed. Students’ education achievement was assessed as a factor in determining the training success in the context of relationship with the number of Moodle distance learning server visits. Two subgroups have been analyzed (100 people in each) depending on the departments: сlinical discipline (propaedeutics of іnternal medicine) and theoretical (biochemistry). Statistical analysis of students’ activity in Moodle system revealed high correlation between the frequency of the platform visits and students’ educational success at the Department of Propaedeutics of Internal Medicine. A similar pattern is observed in the analysis of the correlation between the use of Moodle and learning outcomes in theoretical disciplines by the example of Bioorganic and biological chemistry and clinical biochemistry department. Thus, in order to prevent the spread of acute respiratory disease COVID-19, an distance education elements should be implemented; the using of the Moodle platform helps to increase medical student’s educational success.


Keywords


COVID-19 pandemic, distance education, higher medical school, Moodle

Full Text:

PDF

References


Akhmad, I.M. (2012). Navchannia v dystantsiinii i zmishanii formi studentiv VNZ. Materialy VII Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii «Suchasni pidkhody ta innovatsiini tendentsii u vykladanni inozemnykh mov» 13 berezni 2012. Kyiv: NTUU «KPI» VPI VPK «Politekhnika».

Bykov, V.Y., Hrytsenchuk, O.O., & Zhuk, O.Y. (2015). Dystantsiine navchannia v krainakh Yevropy ta SShA i perspektyvy dlia Ukrainy. Informatsiine zabezpechennia navchalno-vykhovnoho protsesu: innovatsiini zasoby i tekhnolohii. Kyiv: Atika, 77-140.

Costello, E. (2013). Opening up to open source: looking at how Moodle was adopted in higher education. Open Learning: The Journal of Open, Distance and e-Learning, 28(3), 187-200. DOI: 10.1080/02680513.2013.856289

Damnjanovic, V., Jednak, S., & Mijatovic, I. (2015). Factors affecting the effectiveness and use of Moodle: students' perception. Interactive Learning Environments, 23(4), 496-514. DOI: 10.1080/10494820.2013.789062

Fedorchenko, S.V. (2019). Dystantsiina osvita ta mistse psykholohichnoho zabezpechennia v nii. Molodyi vchenyi, 9(73), 51–54.

Golovanova, Y.V. (2015). Problemyi i puti resheniya distantsionnoy formyi obucheniya. Aktualnyie zadachi pedagogiki: materialyi VI Mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii. Chita.

Horbatiuk, O.V. (2020). Dystantsiina osvita v Ukraini: osoblyvosti ta osnovni problemy. Pedahohichna osvita: teoriia i praktyka, 28, 15-25.

Kartashova, L.A., Bakhmat, N.V., & Plish, I.V. (2018) Rozvytok tsyfrovoi kompetentnosti pedahoha v informatsiino-osvitnomu seredovyshchi zakladu zahalnoi serednoi osvity. Informatsiini tekhnolohii i zasoby navchannia, 68(6), 193-205.

Klokar, N., Benderets, N., & Borbit, A. (2011). Model of the Regional System of Distance In-service Teacher Training in Ukraine and Its Implementation. Journal of Research in Innovative Teaching, 4(1), 93-105.

Marusei, T., & Bilyk, T. (2018). Suchasni tendentsii rozvytku dystantsiinoi osvity v Ukraini. Science, Research, Development. Pedagog, 8, 14-17.

Moodle – Open-source learning platform. Retrieved from https://www.moodle.org (accessed 21 November 2021).

Mykhailova, Y.O. (2014). Osnovni pryntsypy dystantsiinoho navchannia v systemi pidhotovky kadriv dlia OVS Ukrainy. Forum prava, 2, 269-273.

Perez-Perez, M., Serrano-Bedia, A-M., & Pigueres, G.G. (2020). An analysis of factors affecting students´ perceptions of learning outcomes with Moodle. Journal of Further and Higher Education, 44(8), 1114-1129. DOI: https://doi.org/10.1080/0309877X.2019.1664730

Saukh, P. I. (2011) Innovatsiia u vyshchii shkoli: problemy, dosvid, perspektyvy. Zhytomyr: Vyd-vo ZhDU im. Ivana Franka.

Spirin, O.M., Bazeliuk, O.V., Petrenko, L.M., Kalenskyi, A.A., & Maiboroda, L.A. (2018). Tekhnolohii dystantsiinoho profesiinoho navchannia. Metodychnyi posibnyk. Zhytomyr: Polissia.

Terenda, N.O., Terenda, O.A., Horishnyin M.I., & Panchyshyn, N.Y. (2020) Osoblyvosti dystantsiinoho navchannia studentiv v umovakh pandemii COVID-19 (za rezultatamy anketuvannia). Medychna Osvita, 4, 57-60. DOI: 10.11603/me.2414-5998.2020.4.11661

Volosovets, A.O., Slonetskyi, B.I., Zozulya, I.S. Bobrova, V.I., Ivashchenko, O.V., Verbytskyi, I.V., Kramereva, O.G., & Savchenko, D.S. (2020). Osoblyvosti dystantsiinoho navchannia v ramkakh pisliadyplomnoi pidhotovky likariv z medytsyny nevidklad-nykh staniv. Medychna osvita, 3, 5–8. DOI: 10.11603/me.2414-5998.2020.3.11434

Zakon Ukrainy «Pro osvitu» (2017). Vidomosti Verkhovnoi Rady, 38-39, 380. Retrieved from https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 (accessed 10 November 2021).
DOI: https://doi.org/10.17770/sie2022vol1.6863

Refbacks

  • There are currently no refbacks.