PROFESSIONAL TRAINING OF MUSIC AND CHOREOGRAPHY TEACHERS: ARTISTIC-COMMUNICATIVE CONTEXT

Nataliia Mozgalova, Iryna Baranovska, Tetiana Zuziak, Anna Martyniuk, Olena Luchenko

Abstract


The article highlights the importance of artistic communication in the process of professional training of teachers of music and choreography. The purpose of the article is to analyze the artistic and communicative context of professional training of music and choreography teachers. The study used theoretical methods: analysis of psychological and pedagogical literature, synthesis, comparison, generalization of research results; diagnostic methods: interviews, questionnaires, surveys, observations; methods of processing experimental data for quantitative and qualitative analysis of the results of diagnostic studies.

The meaning of the concepts is specified: communication, pedagogical communication, communication, artistic communication, artistic-communicative process. The method of introduction of art-communicative context in practice of preparation of teachers of music and choreography is developed, the directions of its realization are defined - art-pedagogical, performing, directing-staging; the levels of interpersonal interaction are highlighted, the communicative, interactive and perceptual aspects of communication are characterized.

The results of empirical research have shown that in the process of professional training of teachers of music and choreography, the artistic and communicative context is insufficiently relevant. In individual lessons in instrumental classes and choreography classes, only certain elements are used: information or messages. Innovative technologies and methods of formation of communicative skills and stimulation of artistic communication are offered.

Among the innovations of art education are the technology of personification, design technologies, coaching method and start-method of cooperative learning. We are convinced that artistic communication is a powerful and effective means of developing social skills (soft skills), as it allows to involve students in various types of artistic creativity: music, stage, choreography.

The study confirmed the importance of activating the artistic and communicative context in the process of professional training of teachers of music and choreography.

 


Keywords


artistic communication, artistic-communicative process, communication, dialogue, Innovations, language of art, pedagogical communication

Full Text:

PDF

References


Baranovska, I. (2017). Komunikatyvnyi aspekt ansamblevoi diialnosti. Pidhotovka vchytelia novoi ukrainskoi shkoly: problemy ta shliakhy yikh vyrishennia: Materialy mizhvuzivskoi (zaochnoi) naukovo-praktychnoi konferentsii. Khmelnytskyi: Khmelnytskyi universytet, 186 – 189.

Bochkareva, O. (2008). Kulturolohycheskye osnovы khud-ped dyaloha. Ys-vo y obrazovanye, 6, 4 – 14.

Bodalev, A. (1996). Psihologicheskoe obschenie. Voronezh: N.P.O. “Modek”.

Davydov, M. (2010). Vykonavske muzykoznavstvo: Entsyklopedychnyi dovidnyk. Lutsk: VAT “Volynska obl. druk”.

Dewey, J. (1994). Art as Experience. In S. D. Ross (Ed.), Art and its Significance: An Anthology of Aesthetic Theory (Third ed., pp. 204 – 220). Albany: State University of New York Press.

Kahan, M. (1998). Myr obshchenyia. Moskva: Yzd-vo polytlyt.

Kan-Kalyk, V. (1987). Uchitelyu o pedagogicheskom obschenii: kn. dlya uchitelya. Moskva: Prosveshchenye.

Liu Qianqian. (2011). Formuvannia khudozhnoi kompetentnosti maibutnikh uchyteliv muzyky i khoreohrafii v pedahohichnykh universytetakh Ukrainy i Kytaiu (dys. … kand. ped. nauk) Kyiv.

Lomov, B. (1980). Osobennosti poznavatelnyih protsessov v usloviyah obscheniya. Psihologiya, 5, 34 – 40.

Lupak, N. (2021). Teoriia i praktyka formuvannia komunikatyvnoi kompetentnosti maibutnikh uchyteliv mystetskykh spetsialnostei na zasadakh intermedialnoi tekhnolohii (avtoref. dys. … d-ra ped. nauk).Ternopil.

Medushevskyi, V. (2004). O virtuoznosti v muzyike. Iskusstvo i obrazovanie, 1, 27 – 33.

Miasoid, P. (2000). Zahalna psykholohiia : navchalnyi posibnyk. Kyiv: Vyshcha shkola.

Mozgalova, N., Baranovska, I., Hlazunova, I., Mikhalishen, A., & Kazmirchuk, N. (2021). Methodological foundations of soft skills of musical art teachers in pedagogical institutions of higher education. Linguistics and Culture Review, 5(S2), 317-327. DOI: https://doi.org/10.21744/lingcure.v5nS2.1355

Mozgalova, N. (2011). Teoretyko-metodychni zasady instrumentalno-vykonavskoi pidhotovky vchytelia muzyky. Vinnytsia: TOV “Merkiuri-Podillia”.

Plokhov, A. (2002). Syntez yskusstv y ynvaryantnost v yspolnytelstve v sfere vzaymodeistvyia muzыky y tantsa (avtoref. dys. … d-ra ped. nauk). Moskva. Retrieved from https://www.dissercat.com/content/sintez-iskusstv-i-invariantnost-v-ispolnitelstve-v-sfere-vzaimodeistviya-muzyki-i-tantsa

Razhnykov, V. (1993). Dinamika hudozhestvennogo soznaniya v muzyikalnom obuchenii (dys. … d-ra ped. nauk). Moskva.

Rostovskyi, O. (1997). Pedahohika muzychnoho spryimannia: navch-metod. posibnyk. Kyiv: IZMN.

Rudnytska, O. (2005). Pedahohika: zahalna ta mystetska: navchalnyi posibnyk. Ternopil: Navchalna knyha-Bohdan.

Shcholokova, O. (2009). Dialohichna stratehiia muzychnoi osvity. Yednist navchannia i naukovykh doslidzhen – holovnyi pryntsyp universytetu: m-ly dopovidei zvitnoi naukovo-praktychnoi konferentsii. Kyiv: NPU im. M.P. Drahomanova, 5-10.

Zaks, L. (1987). Muzyika v kontekstah duhovnoy kulturyi. Kritika i muzyikoznanie, 2, 46 – 68.
DOI: https://doi.org/10.17770/sie2022vol1.6889

Refbacks

  • There are currently no refbacks.