PRECONDITIONS FOR SUCCESS OF VOCATIONAL COUNSELLING OF PUPILS HAVING SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS

Ingrida Baranauskienė, Aistė Valaikienė

Abstract


In contemporary society that is getting more and more modern maximal revelation of person’s possibilities, successful adaptation to the needs of labour market have great importance, therefore, effective and timely vocational counselling has decisive influence on person’s successful socialization and integration. The most vulnerable part of the society – people having special educational needs (SEN) belongs to the great risk group that is at risk to experience social exclusion, become long-term unemployed and find themselves below the limit of poverty. In 2011 in Lithuania the action research was performed in which 95 students having SEN participated. During the research internal and external factors conditioning the success of vocational counselling have become distinct. Stable relations in a family, adequate evaluation of one’s wishes and possibilities, early planning of vocational career are important preconditions for vocational adaptation of students having SEN.

Keywords


pupils having SEN; vocational counselling; family; adequate evaluation of one’s abilities

Full Text:

PDF

References


Atkinson, P., Hammersley, M. (1994). Ethnography and Participant Observation. In N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (Eds.), Handbook of Qualitative Research. London, New Delhi: SAGE Publications.

Baranauskienė, I.; Juodraitis. A. (2008). Neįgaliųjų profesinė reabilitacija: sėkmės prielaidos: monografija. Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla.

Baranauskienė, I.; Ruškus, J. (2004). Neįgaliųjų dalyvavimas darbo rinkoje: profesinio rengimo ir profesinės adaptacijos sąveika: monografija. Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla.

Baranauskienė, I.; Valaikienė, A. (2010). Ikiprofesinis specialųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ruošimas: galimybės, kryptys, perspektyvos. Specialiųjų poreikių turinčių vaikų ugdymo bendrojo lavinimo mokyklose metodika. ISBN 978-609-430-029-5.

Beresevičienė, D. (1990). Diferencijuotas profesinis orientavimas mokykloje. Vilnius.

Bitinas, B. (2006). Edukologinis tyrimas: sistema ir procesas. Vilnius: Kronta.

Elliot, J. (1991). Action Research for Educational Change. Buckingam: Open University Press.

Europos parlamentas. Europos parlamentarai ragina gerinti vienišų motinų padėtį. 2011 Prieiga per internetą: http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/047- 112868-031-01-06-908-20110131STO12856-2011-31-01-2011/default_lt.htm.

Charles, C. M. (1999). Pedagoginio tyrimo įvadas. Vilnius: Alma littera.

Indrašienė, V.; Grinytė, L. (2007). Klasės auklėtojo veikla organizuojant mokinių profesinį informavimą, konsultavimą ir orientavimą mokykloje. Socialinis ugdymas. 3(14).

Indrašienė, V.; Rimkevičienė, V.; Gaigalienė, M.; Railienė, A.; Grinytė, L.; (2006). Mokinių profesinis informavimas, konsultavimas ir orientavimas mokyklose.Vilnius. Internet access: http://www.smm.lt/svietimo_bukle/docs/tyrimai/prof_inf_paskut_paskutiniausias.pdf.

Jurašaitė-Harbison, E. (2006). Veiksmo tyrimo vaidmuo siekiant profesionalumo. Internet access: http://gimtasiszodis.w3.lt/jurasaite.

Kardelis, K. (2002). Mokslinių tyrimų metodologija ir metoda.P. 257–260

Kučinskienė, R. (2003). Ugdymo karjerai metodologija. Klaipėda.

Laužackas, R. (2005). Profesinio rengimo metodologija. Monografija. Kaunas.

Macintyre, C. (2002). The Art of Action Research in the Classroom. London: David Fulton.

Merkys, G. (1999). Eksperimentinė prieiga ugdymo tyrimuose: keliai ir klystkeliai. Socialiniai mokslai. 4 (21). P. 7–24.

Mills, G. E. (2007). Action research: a guide for the teacher researcher. New Jersey: Pearson Education.

Pukelis, K.; Garnienė, D. (2003). Moksleivių ugdymas karjerai: padėties analizė ir perspektyvos bendrojo lavinimo mokykloje. Profesinis rengimas: tyrimai ir realijos.

Smalskys V. „Gerovės valstybės“ ir socialinės viešosios politikos krypčių teoriniai aspektai. Viešoji politika ir administravimas. 2005.11, ISSN 1648 – 2603.

Smith, M.K. (2007). Action research. The encyclopedia of informal education. Internet access: www.infed.org/reserch/b-actres.htm.

Strauss, A.; Corbin, J. (1990). Basics of Qualitative Research Grounded Theory Procedures and Techniques. SAGE Publications.

Usher, R.; Bryant, I.; Johnston, R. (1997). Adult Education and the Postmodern Challenge. Learning beyond the limits. London: Routledge.
DOI: https://doi.org/10.17770/sie2012vol2.83

Refbacks

  • There are currently no refbacks.