Kakabayev, Anuarbek, Sh. Ualikhanov Kokshetau State University, KazakhstanISSN: 2256-0629