Wu, Jiaojiao, Faculty of Education, Palacký University, Olomouc Sichuan Normal University, Czech RepublicISSN: 2256-0629