Khalykov, Kabyl, Kazakh National Academy of Arts named after T.Zhurgenov, KazakhstanISSN: 2256-0629