Khalykov, Kabyl, T. K. Zhurgenov Kazakh National Academy of Arts, KazakhstanISSN: 2256-0629