Zadorozhna-Knyagnitska, Lenina, Mariupol State University, Mariupol, UkraineISSN: 2256-0629