Kalashnyk, Lyubov, H.S. Skovoroda Kharkiv national pedagogical University, UkraineISSN: 2256-0629