Kalashnyk, Lyubov, H.S.Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, UkraineISSN: 2256-0629