Lekholetova, Maryna, Borys Grinchenko Kyiv University, UkraineISSN: 2256-0629