Martovytska, Nataliia, The Bohdan Khmelnytsky National University of Cherkasy, UkraineISSN: 2256-0629