Rudaya, Nataliya, G.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, UkraineISSN: 2256-0629