Senchenkov, Nikolay, Smolensk State University, ul. Przhevalskogo, 4, Smolensk, 21400, Russian FederationISSN: 2256-0629