Sapelyte, Odeta, Siauliai University, LithuaniaISSN: 2256-0629