Voichun, Olena, Mykolaiv V.O. Sukhomlynskyi National University, UkraineISSN: 2256-0629