Shiryaykina, Olesya, <p>Pskov State University</p>ISSN: 2256-0629