Yashchuk, Olesya, Kyiv National Aviation University, UkraineISSN: 2256-0629