Boymuradov, Shukhrat, Tashkent Medical Academy, UzbekistanISSN: 2256-0629