Zorzi, Simone, Ecoistituto Friuli Venezia Giulia (Italy), ItalyISSN: 2256-0629