Kyrylashchyk, Svitlana, Vinnitsa National Technical University, UkraineISSN: 2256-0629