Lychova, Tetiana, Oleksandr Dovzhenko Hlukhiv National Pedagogical University, UkraineISSN: 2256-0629