Zhao, Xin, Zhoukou Normal University, ChinaISSN: 2256-0629