Lypnytska, Yevheniia, Vasyl' Stus Donetsk National University, UkraineISSN: 2256-0629