CRITERIA OF THE QUALITY OF CRIMINAL PROCEEDINGS AND THEIR IMPROVEMENT

Authors

  • Ilona Bulgakova Dr. iur., Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas asociētā profesore, zvērināta advokāte

DOI:

https://doi.org/10.17770/acj.v4i81.2841

Abstract

The theoretical issues of criminal proceeding quality and its criteria, which have not been comprehensively discussed in the juridical literature of Latvia, are analyzed in this article. The purpose of the article is to represent the research on the classification of quality criteria. The objectives of the article are to analyze the quality criteria of the criminal proceeding, its types depending on the origin of the source of the criterion, on the resource used in terms of quality assessment, and also depending on the milestone or stage of the criminal proceeding. The applied research methods: the method of analysis of literature, the comparative legal method, and the method of induction

Downloads

Download data is not yet available.

References

Rakstā termins „krimināltiesvedība” tiek saprasts plaši, kā kriminālprocesa norise, t.i., izmeklēšanas, kriminālvajāšanas un iztiesāšanas norise visās tiesu instancēs.

Баев О.Я. Уголовно-процессуальное исследование преступлений: система и её качество. –Москва: Юрлитинформ, 2007. С. 4. ISBN 978-5-92295-262-7.

Meikališa Ā., Strada-Rozenberga K. Konsultantu-ekspertu viedoklis par pirmstiesas izmeklēšanas efektivitātes novērtēšanu Valsts policijā. //http://www.lrvk.gov.lv/revizija/vai pirmstiesas-izmeklesana-valsts-policija-ir-efektiva/ – apskatīts 19.11.2017.

Prokuratūras ikgadējs darbības pārskats. http://lrp.gov.lv/public/30231.html – apskatīts 01.12.2014.; Statistika. http://lrp.gov.lv/lv/noderigi/statistika – apskatīts 01.12.2017.

Tiesu administrācijas statistika. http://www.ta.gov.lv/lv/statistikas_dati_5 – apskatīts 01.12.2014.

Valsts policijas statistika, sadaļa „Noziedzība. Dažādas publikācijas” // http://www.vp.gov.lv/?id=305&said=305 – apskatīts 01.12.2017.

Juridiskās palīdzības administrācijas statistika http://jpa.gov.lv/publikacijas-un-statistika – apskatīts 01.12.2014.; http://jpa.gov.lv/pub/?id=64 – apskatīts 01.12.2017.

Valsts policijas 2017. gada 31. marta pavēle Nr. 1558. Valsts policijas darba plāns 2017. gadam. //www.vp.gov.lv/doc_upl/darba_plans_2017.docx – apskatīts 03.12.2017.

Katrā krimināllietas sējumā var būt dokumenti līdz 250 lpp., tomēr praksē konstatēti gadījumi, kad dokumentu lpp. skaits vienā sējumā svārstās ir no 225 līdz 275 lpp.

Prokuratūras 2016. gada darba rezultātu pārskats. http://lrp.gov.lv/ – apskatīts 01.12.2017.

Sk., piemēram, 2014. gada Tiesu prakse krimināllietās par cilvēku tirdzniecību. http://at.gov.lv/lv/judikatura/tiesu-prakses-apkopojumi/kriminaltiesibas.

Notiks Rīgas tiesas apgabala prokuratūras rajonu, priekšpilsētu un pilsētu virsprokuroru sanāksme, 03.09.2011. http://lrp.gov.lv/public/30234.html – apskatīts 01.12.2014.

Prokurori papildinājuši zināšanas un vairojuši profesionālās iemaņas un prasmes dažādās amata pienākumu veikšanai nepieciešamās jomās http://lrp.gov.lv/lv/jaunumi/2017/aktualitates/prokurori-papildinajusi-zinasanas-un-vairojusi-profesionalas-iemanas-un-prasmes-dazadas-amata-pienakumu-veiksanai-nepieciesamas-jomas-1550 – apskatīts 01.12.2017.

Sadaļa „Nolēmumi par mani prokuratūrā”. /http://lrp.gov.lv/lv/nolemumi-par-mani-prokuratura – apskatīts 01.12.2017.

Meikališa Ā., Strada-Rozenberga K. Konsultantu-ekspertu viedoklis par pirmstiesas izmeklēšanas efektivitātes novērtēšanu Valsts policijā. //http://www.lrvk.gov.lv/revizija/vai-pirmstiesas-izmeklesana-valsts-policija-ir-efektiva/ – apskatīts 19.11.2017.

Vai pirmstiesas izmeklēšana Valsts policijā ir efektīva? Valsts kontroles revīzijas atzinums. /http://www.lrvk.gov.lv/revizija/vai-pirmstiesas-izmeklesana-valsts-policija-ir-efektiva/ – apskatīts 01.12.2017.

Vai pirmstiesas izmeklēšana Valsts policijā ir efektīva? Valsts kontroles revīzijas atzinums. Turpat, 16. lpp.

Tiesu iestāžu statistika. www.tis.ta.gov.lv,https://www.ta.gov.lv/LV/publikacijas_un_statistika_1509/statistikas_dati_58/tiesu_darba_statistikas_analize_266 – aplūkots 20.11.2017.

Juridiskās palīdzības administrācijas statistikas dati par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniegšanu kriminālprocesā http://jpa.gov.lv/pub/?id=64

Izmeklēšanas iestādes Latvijā uz 2017. gada 21. novembri: 1) Valsts policija; 2) Drošības policija; 3) Finanšu policija (no 01.01.2018. Valsts ieņēmumu dienesta Iekšējās drošības pārvalde); 4) Militārā policija; 5) Ieslodzījuma vietu pārvalde; 6) Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs; 7) muitas iestādes (no 01.01.2018. Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu un muitas policija); 8) Valsts robežsardze; 9) tālbraucienos esošu jūras kuģu kapteiņi; 10) ārvalsts teritorijā esošas Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienības komandieris; 11) Iekšējās drošības birojs (Kriminālprocesa likums, redakcijā ar grozījumiem, kas stājas spēkā līdz 2017. gada 1. augustam, ņemot vērā grozījumus, kas stāsies spēkā ar 01.01.2018., https://likumi.lv/doc.php?id=107820) .

Prokuratūras iestāžu statistika. www.lrp.gov.lv – aplūkots 20.11.2017.

Meikališa Ā., Strada-Rozenberga K. Konsultantu-ekspertu viedoklis par pirmstiesas izmeklēšanas efektivitātes novērtēšanu Valsts policijā //http://www.lrvk.gov.lv/revizija/vai-pirmstiesas-izmeklesana-valsts-policija-ir-efektiva/ – apskatīts 19.11.2017.

Turpat, 14. lpp. – apskatīts 19.11.2017.

Баев О.Я. Уголовно-процессуальное исследование преступлений: система и её качество. – Москва: Юрлитинформ, 2007. С. 4. ISBN 978-5-92295-262-7.

Sīkāk par to: Булгакова И. Развитие следствия в досудебном производстве: опыт Латвии. Докторская диссертация. – Вильнюс: Университет им. Миколаса Ромериса, 2009. С. 162.-168. ISBN 978-9955-19-114-8; Bulgakova I. Prokurora uzraudzība pār izmeklēšanu pirmstiesas procesā. //Jurista Vārds, 2010. gada 8. jūnijs, Nr.23 (618); Bulgakova I. Kriminālās tiesvedības sistēmas kvalitāte un tās atbilstība Kriminālprocesa likuma mērķim (ievads) / Starptautiskās zinātniskās konferences “Transformācijas process tiesībās, reģionālajā ekonomikā un ekonomiskajā politikā: ekonomiski-politisko un tiesisko attiecību aktuālās problēmas” rakstu krājums. – Rīga: Baltijas Starptautiskās akadēmija, 2015.

gada 13. decembra Ministru kabineta noteikumi Nr.806 „Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm mēnešalgu un speciālajām piemaksām” (spēkā no 01.01.2017.). https://likumi.lv/ta/id/287422-noteikumi-par-iekslietu-ministrijas-sistemas-iestazu-un-ieslodzijuma-vietu-parvaldes-amatpersonu-ar-specialajam-dienesta-pakapem – aplūkots 20.11.2017.

Iekšlietu ministrijas un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likums (spēkā no 01.10.2006)//http://www.likumi.lv/doc.php?id=138750.

Ministru kabineta 23.05.2017. noteikumi Nr.264 „Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un klasifikācijas pamatprasībām”//https://likumi.lv/ta/id/291004-noteikumi-par-profesiju-klasifikatoru-profesijai-atbilstosiem-pamatuzdevumiem-un-kvalifikacijas-pamatprasibam – aplūkots 01.12.2017.

Šulmane D. Tiesnešu neatkarība Eiropas Tieslietu padomju asociācijas pētījumos. 2017. gada 3. novembra Tiesnešu konferences materiāli. Latvijas Republikas Augstākās tiesas biļetens nr.15/2017, novembris. //www.at.gov.lv/jaunumi – aplūkots 19.11.2017.

Independence Accountability and Quality of the Judiciary Performance Indication. 2017 ENCJ Report 2016-2017, pp.11-12. Pieejams: http://www.encj.eu/images/stories/pdf/workinggroups/independence/encj_report_ia_ga_adopted_ga_13_6.pdf Citēts pēc: Šulmane D. Turpat. – 12. lpp.

Downloads

Published

30.12.2017

Issue

Section

Sub-Branch of Criminal Law

How to Cite

Bulgakova, I. (2017). CRITERIA OF THE QUALITY OF CRIMINAL PROCEEDINGS AND THEIR IMPROVEMENT. Administrative and Criminal Justice, 4(81), 19-30. https://doi.org/10.17770/acj.v4i81.2841