ASPECTS OF PROVING IN THE FIELD OF COMBATING AGAINST TRADING OF ILLEGAL ALCOHOLIC BEVERAGES IN THE ADMINISTRATIVE PROCESS

Authors

  • Igors Trofimovs Mg. iur., Daugavpils Universitātes Studiju programmas „Juridiskā zinātne” doktorants (LV)

DOI:

https://doi.org/10.17770/acj.v4i77.2872

Abstract

The author of the paper dealt with the historical origin of alcoholic beverages; clarified the concept of legal and illegal alcohol, factors and causes of its consumption. The author studied also the legal and practical aspects of getting evidences/ proofs in the field of combatting against trading of illegal alcoholic beverages. As the result of the research, the author recognizes as essential that the normative legislation of the Republic of Latvia takes the greatest emphasis on the tax range, instead of protecting society from the alcohol of poor quality. There is a large demand for cheap and available illegal alcoholic beverages in the country. Small fines (compared with profit gained) imposed on illegal alcohol producers, traders and holders of retail premises, passivity of local authorities make a bad influence on distribution of illegal alcohol. The State Police has not worked out any instructions, any methodological guidance relating the way, how the inspections are carried out and how evidences at the trading spaces are collected. Other negative factors are an unproductive inter-institutional cooperation, passivity of the population in cooperation with the Police and incomplete legislation.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ceļu satiksmes drošības direkcija, Reģistrēto ceļu satiksmes negadījumu ar cietušajiem. Skaits. Pieejams: http://www.csdd.lv/lat/noderiga_informacija/statistika/celu_satiksmes_negadijumi/?doc=523 [skatīts 21.12.2016.].

Nacionālās alkoholisma ierobežošanas padomes nolikums: Ministru kabineta noteikumi Nr. 88. Pieņemts: 25.02.2003. Stājas spēkā: 01.03.2004. Pieejams: http://likumi.lv/ doc.php?id=71955 [skatīts 21.12.2016.].

Nacionālā alkoholisma ierobežošanas padome. Pieejams: http://www.vm.gov.lv/lv/ministrija/konsultativas _padomes/nacionala_alkoholisma_ierobezosanas_padome/ [skatīts 21.12.2016.].

European Union Intellectual Property Office €1.3 billion lost every year across the EU due to fake spirits and wine. Pieejams: https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/resources/research -and-studies/ip_infringement/study8/Press_release-wines_and_spirits_en.pdf [skatīts 01.09.2016.].

Sendija Burka-Šaicanova. Ārsti sit trauksmes zvanus: alkohols atstāj graujošas sekas. Latvijas Ārstu biedrība., 13.06.2016. Pieejams: http://www.arstubiedriba.lv/arsti-sit-trauksmes-zvanus-alkohols-atstaj-graujosas-sekas/ [skatīts 21.10.2016.].

Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Valsts policija. Publiskais pārskats par 2015. gadu. Rīga: Iekšlietu ministrija, 1. pielikums. Pieejams: http://www.vp.gov.lv/faili/sadalas/gada_publiskais_parskats_2014(1).pdf [skatīts 12.12.2016.].

Alkoholisko dzērienu izcelsmes vēsture. Pieejams: http://www.narko.lv/en/?nid=39&PHPSESSID=be0ad0c5b96ba31b7abef51d99d324f9 [skatīts 21.12.2016.].

Šmate I. Veselības ministrijas galvenie stratēģiskie virzieni cilvēka veselības saglabāšanā. Rīga: Veselības ministrija, 2012.

Бажанов П. Социальные и медицинские источники пьянства и алкоголизма // Основы наркологии. – Лань, 2002. – С. 14.

Purvītis I. Praktiskā farmakoloģija. Rīga: Zvaigzne, 1994. – 109. lpp.

Likums ,,Par akcīzes nodokli”: Latvijas Republikas likums. Pieņemts: 30.10.2003. Stājas spēkā: 01.05.2004. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=81066 [skatīts 20.02.2016.].

Likums ,,Par akcīzes nodokli”: Latvijas Republikas likums. Pieņemts: 30.10.2003. Stājas spēkā: 01.05.2004. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=81066 [skatīts 21.12.2016.].

Eiropas Parlamenta un Padomes regula (EK) Nr. 110/2008 (2008. gada 15. janvāris) par stipro alkoholisko dzērienu definīciju, aprakstu, noformējumu, marķējumu un ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību. Pieejams: http://www.l2d.lv/leul.php?i=8655 [skatīts 21.12.2016.].

Nelegālais alkohols. Slimību profilakses un kontroles centra pētījumi 2015. gadā. Pieejams: http://www.runajotparalkoholu.lv/wp-content/uploads/2015/09/2.-l%C4%ABmenis-Neleg%C4%81lais-Alkohols.pdf [skatīts 21.12.2016.].

Alkoholisko dzērienu aprites likums: Latvijas Republikas likums. Pieņemts: 22.04.2004. Stājas spēkā: 01.05.2004. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=88009 [skatīts 21.12.2016.].

Likums ,,Par akcīzes nodokli”: Latvijas Republikas likums. Pieņemts: 30.10.2003. Stājas spēkā: 01.05.2004. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=81066 [skatīts 21.12.2016.].

Nelegālais alkohols. Slimību profilakses un kontroles centra pētījumi 2015. gadā. Pieejams: http://www.runajotparalkoholu.lv/wp-content/uploads/2015/09/2.-l%C4%ABmenis-Neleg%C4%81lais-Alkohols.pdf [skatīts 21.12.2016.].

Likums "Latvijas Republikas Satversme". Pieņemts: 15.02.1922. ("LV", 43, 01.07.1993.). Stājas spēkā 07.11.1922 ar grozījumiem. VIII nodaļa. Cilvēka pamattiesības. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=57980, [skatīts 21.12.2016.]

Strada-Rozenberga K. Pierādīšanas teorija kriminālprocesā. Vispārīgā daļa. Rīga: Turība, 2002, 6. lpp.

Ministru kabineta 20.08.2013. noteikumi Nr. 619 Kontrolpirkuma veikšanas kārtība, 6. pants.

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss. Pieņemts: 07.12.1984. Stājas spēkā: 01.07.1985. ar grozījumiem. 256.1 pants. 5. daļa.

Evardsons A. Ekspertīzes noteikšanas pamatprincipi. – Rīga: Turība Biznesa augstskola, 2001. – 36. lpp.

Platace L. Ar sodiem pastiprina cīņu pret alkohola tirdzniecību. Pieejams: http://www.lvportals.lv/visi/skaidrojumi/260525-ar-sodiem-pastiprina-cinu-pret-nelegala-alkohola-tirdzniecibu/ [skatīts 21.12.2016.].

Juberte L. Interaktīvās ,,točku” kartes rezultāti vēl labāki, nekā cerēts: policija pateicas iedzīvotājiem. 19.08.2012. Pieejams: http://www.vp.gov.lv/?id=69&relid=13686 [skatīts 02.08.2016.].

SDG03. Izmaksāto pensiju vidējais apmērs (euro) Pieejams: http://data.csb.gov.lv/pxweb/lv/Sociala/Sociala__ikgad__socdr/SD0020.px/table/tableViewLayout2/?rxid=ce8aac91-f2b0-4f13-a25d-29f57b1468fb [skatīts 30.10.2016.].

Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Valsts policija. Publiskais pārskats par 2014. gadu. Rīga: Iekšlietu ministrija. 17. lpp. Pieejams: http://www.vp.gov.lv/faili/sadalas/gada_publiskais_parskats_2014(1).pdf [skatīts 21.12.2016.].

Smagare S. Latgales policisti: lai ,,točku” vadzis lūztu, jāmaina sodu sistēma. 24.10.2013. Pieejams: http://www.lsm.lv/lv/raksts/latvija/zinas/latgales-policisti-lai-tochku-vadzis-reiz-luztu-jamaina-sodu-sis.a68389/ [skatīts 21.12.2016.].

Downloads

Published

31.12.2016

Issue

Section

Sub-Branch of Administrative Law

How to Cite

Trofimovs, I. (2016). ASPECTS OF PROVING IN THE FIELD OF COMBATING AGAINST TRADING OF ILLEGAL ALCOHOLIC BEVERAGES IN THE ADMINISTRATIVE PROCESS. Administrative and Criminal Justice, 4(77), 47-58. https://doi.org/10.17770/acj.v4i77.2872