PRESUMPTION OF INNOCENCE OF LEGAL PERSONS

Authors

  • Edgars Golts Mg. iur., zvērināts advokāts, Biznesa augstskolas „Turība” un Starptautiskās Baltijas akadēmijas lektors, Biznesa augstskolas „Turība” studiju programmas “Juridiskā zinātne” doktorants (LV)

DOI:

https://doi.org/10.17770/acj.v4i77.2875

Abstract

There is a link between a presumption of innocence and the right to a fair trial. The rights of a legal person, to be regarded as innocent, protection is ensured by the guarantees in law. The Court of Justice has recognized that the right to the presumption of innocence, the legal persons does not apply in the same way as natural persons. The Constitution reinforces the presumption of innocence is to be subject to the right to a fair trial arising from the principle of justice. The Constitution stipulates that the rights of the person may be limited to the benefit of the public, but not the right to the presumption of innocence. In the article the author expresses the conviction, nowadays, the development of such rights, – the environment, animal, unborn children, deceased persons and other types of law; it is obvious that, on the basis of an equity principle, human rights are extended translated and applied. Justice fully embraces the principles of equality law, which allows concluding on the physical and legal persons to equality before the law and the courts.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2016/343 (2016. gada 9. marts) par to, lai nostiprinātu konkrētus nevainīguma prezumpcijas aspektus un tiesības piedalīties klātienē lietas izskatīšanā tiesā kriminālprocesā. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 65, 2016. gada 11. marts. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=OJ:L:2016:065:TOC

Eiropas Savienības Pamattiesību harta. http://eur-lex.europa.eu:http://eur-lex.europa.eu/legal-ontent/LV/TXT/?uri= CELEX%3A12012P%2FTXT

Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencija. 04.11.1950. Starptautisks dokuments /LV, 143/144 (858/859), 13.06.1997.

Starptautiskais pakts par pilsoņu un politiskajām tiesībām. 16.12.1966. Starptautisks dokuments /LV, 61 (2826), 23.04.2003.

ANO Vispārējās cilvēktiesību deklarācija. http://www.tiesibsargs.lv/tiesibu-akti/ano-dokumenti/ano-vispareja-cilvektiesibu-deklaracija/

Latvijas Republikas Satversme. 15.02.1922. Likums/LV, 43, 01.07.1993., Ziņotājs, 6, 31.03.1994.

Par tiesu varu. 15.12.1992. Likums/Ziņotājs, 1/2, 14.01.1993.

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2016/343 (2016. gada 9. marts) par to, lai nostiprinātu konkrētus nevainīguma prezumpcijas aspektus un tiesības piedalīties klātienē lietas izskatīšanā tiesā kriminālprocesā. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 65, 2016. gada 11. marts.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=OJ:L:2016:065:TOC.

Tadros V. Rethinking the presumption of innocence. Criminal Law and Philosophy, 1(2), 193-213, 2007. Pieejams: https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-34247368123&partnerID=40&md5=7cb7852aa3c1bda9286815 577be

Tadros V. Rethinking the presumption of innocence. Criminal Law and Philosophy, 1(2), 193-213, 2007. Pieejams: https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-34247368123&partnerID=40&md5=7cb7852aa3c1bda9286815 577be

Nikuļceva I. Satversmes 91. panta ietvertā vienlīdzības principa un sociālo tiesību mijiedarbība Satversmes tiesas spriedumos. Aktuālas cilvēktiesību aizsardzības problēmas. Konstitucionālā sūdzība (63-69). Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2010., 63. lpp.

Pleps J. Satversmes iztulkošana. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2012., 233. lpp.

Fourbert P. The Legal Protection of the Pregnant Worker in the European Community. Sex Equality, Thoughts of Social and Economical Policy and Comparative Leaps to the United States of America. Kluwer Law International, The Hague/London/New York, 2002, p. 31, paragraph 63 and 64. Citēts pēc Levits E. Par tiesiskās vienlīdzības principu. Latvijas Vēstnesis, 2003. 8. maijs. Nr. 68(2833).

Fourbert P. The Legal Protection of the Pregnant Worker in the European Community. Sex Equality, Thoughts of Social and Economical Policy and Comparative Leaps to the United States of America. Kluwer Law International, The Hague/London/New York, 2002, at page 23, paragraph 47. Citēts pēc Levits E., Par tiesiskās vienlīdzības principu. Latvijas Vēstnesis, 2003. 8.maijs Nr.68(2833).

Jakubaņecs V. Tiesības sabiedrībā. Rīga, P & K, 1998., 6. lpp.

Austrijas administratīvo sodu likums (Verwaltungsstrafgesetz). https://www.ris.bka.gv.at:https://www.ris.bka. gv.at/ GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10005770

Danovskis E. Administratīvās atbildības regulējuma konceptuālās problēmas. http://www.delfi.lv/news/comment/ comment/edvins-danovskis-administrativas-atbildibas-regulejuma-konceptualas-problemas.d?id=38578923

Nikuļceva I. Satversmes 91. panta ietvertā vienlīdzības principa un sociālo tiesību mijiedarbība Satversmes tiesas spriedumos. Aktuālas cilvēktiesību aizsardzības problēmas. Konstitucionālā sūdzība (lpp. 63-69). Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2010., 68. lpp.

Jakubaņecs V. Tiesības sabiedrībā. Rīga: P & K, 1998., 29. lpp.

Saeimas juridiskā biroja 2014. gada 11. decembra Atzinums Nr. 111.13/1-30-12/14 par likumprojektu „Grozījumi likumā „Par nodokļiem un nodevām”” (Nr. 98/Lp 12) Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai. Pieejams:http://titania.saeima.lv/LIVS12/saeimalivs12.nsf/0/2A92884740F68B86C2257DAC00584A8A?OpenDocument

Jakubaņecs V. Tiesības sabiedrībā. Rīga, P & K, 1998., 22. lpp.

Plotnieks A. Tiesību teorija & Juridiskā metode. Rīga: Izglītības soļi, 2009., 233. lpp.

Российско-американское судейское партнерство: материалы. / Сравнительная практика рассмотрения споров, вытекающих из налоговых и иных административных правонарушений. Москва, 1999. С. 28.

Golts E. Pierādījumi, pierādīšana un pierādīšanas nastas teorētiskie un praktiskie aspekti nodokļu strīdos. BA Turība XVII Starptautiskās zinātniskās konferences “Konkurētspējīgi uzņēmumi konkurētspējīgā valstī” rakstu krājums. 81. – 91. lpp. Pieejams: http://www.turiba.lv/f/Konference-2016.pdf

Administratīvās rajona tiesas 2013. gada 14. marta spriedums lietā Nr. A420636411. Pieejams: https://www.tiesas.lv

Västberga Taxi Aktiebolag and Vulic v. Sweden. European Court of Human Rights (no. 36985/97), 23.07.2002.

Golts E. Pierādījumi, pierādīšana un pierādīšanas nastas teorētiskie un praktiskie aspekti nodokļu strīdos. BA Turība XVII Starptautiskās zinātniskās konferences “Konkurētspējīgi uzņēmumi konkurētspējīgā valstī” rakstu krājums. 85. lpp. Pieejams: http://www.turiba.lv/f/Konference-2016.pdf

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai par to, lai nostiprinātu nevainīguma prezumpcijas un tiesību piedalīties klātienē lietas izskatīšanā tiesā konkrētus aspektus kriminālprocesā. Pieejams: http://eur-lex. europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A52013PC0821.

Turpat.

Eiropas Parlamenta 2016. gada 20. janvāra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par to, lai nostiprinātu nevainīguma prezumpcijas un tiesību piedalīties klātienē lietas izskatīšanā tiesā konkrētus aspektus kriminālprocesā. Pieejams: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0011+0+DOC+XML+V0//LV

Downloads

Published

31.12.2016

Issue

Section

Sub-Branch of Criminal Law

How to Cite

Golts, E. (2016). PRESUMPTION OF INNOCENCE OF LEGAL PERSONS. Administrative and Criminal Justice, 4(77), 26-31. https://doi.org/10.17770/acj.v4i77.2875